Thông tư về quy định kiểm định chất lượng giáo dục

Thứ tư - 16/01/2019 03:42
Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và Quy định trường chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Thông tư về quy định kiểm định chất lượng giáo dục

 

BO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIVT NAM 
DOc lap - Ty: do - Hnnh phtic 
s6:Jg /201 8/TT-B GDDT 	
Ha Ni, ngayZ thang 8 nam 2018 
THONG TU.  
Ban hanh Quy dinh ve kiem dinh chat liming gild() duc va 
cong nhan dat chuan quoc gia doi voi truirng trung h9c so', tru*ng 
trung h9c pito thong Ara trtro'ng pito thong có nhieu cap h9c 
Can cn Luat giao dyc ngay 14 thang 6 nam 2005; Luat sna dal, ba sung 
mat so dia cna Luat giao dyc ngay 25 thang 11 nam 2009; 
Can cn Nghi dinh so 69/2017/ND-CP ngay 25 thang 5 nam 2017 cna Chinh 
phn quy dinh chirc nang, nhiOn vy, quyen hgn va ca cau to chnc cita BO Giao dyc 
va Dao tgo; 
Can cue Nghi dinh so 75/2006/ND-CP ngay 02 thcing 8 nam 2006 cfia 
Chinh phn quy dinh chi tiet va &rang dan thi hanh mat so dieu cna Luat giao 
dyc; Nghi dinh so 31/2011/ND-CP ngay 11 thang 5 nam 2011 cfia Chinh phfi 
sna doi, bo sung mat so clieu cfia Nghi dinh so 75/2006/ND-CP ngay 02 thang 
nam 2006 cna Chinh phfi quy dinh chi tiet va !twang ddn thi hanh mat so dieu 
cna Ludt gicio dyc; Nghi dinh so 07/2013/ND-CP ngay 09 thang 01 nam 2013 
cfia Chinh phi sna doi dijm b khoan 13 Di'
du 1 cfia Nghi dinh 31/2011/ND-CP 
ngay 11 thang 5 nam 2011 sna doi, ba sung mat so clidu cfia Nghi dinh 
75/2006/ND-CP ngay 02 thang 8 nam 2006 cfia Chinh phfi quy dinh chi tiet va 
&rang dan thi hanh mat so dieu cfia Luat giao duc; 
Theo 61"' nghi cita Cuc trtrang Cyc Quail 135 elicit lircyng va Vg trtrang Vu 
Giao duc Trung hoc, 
BO trwang Bo Gicio duc va Dao tgo ban hanh Thong ttr ban hanh Quy dinh 
ye kiem dinh chat lurnig giao dyc va cong nhan dat chuan quoc gia doi vai 
trtrang trung hoc ca sa, trtrang trung hoc pho thong va truOng pho thong co 
nhieu cap hoc. 
Dieu 1. Ban hanh kern theo Thong to nay Quy dinh kiem dinh chat 
lugng giao duc va cong nhan dat chuan quoc gia dOi voi trung trung hoc ca 
truang trung h9c pho thong va truang pho thong co nhieu cap hoc. 
Dieu 2. Thong to nay co hieu lot thi hanh ke tir ngdy(OthangAam 2018. 
Thong to nay thay the cac quy dinh ve tieu chuan danh gia chat ltrong 
giao duc va quy trinh, chu ky kiem dinh chat ltrang giao duc doi vo'i trueeng 
trung hoc tai Thong to so 42/2012/TT-BGDDT ngdy 23 thang 11 Warn 2012 
cila Bo truang Bo Giao duc va Dao tao ban hanh Quy dinh ye tieu chuan danh 
gia chat luong giao duc va quy trinh, chu ky kiem dinh chat luang giao duc co 
sa giao duc pig') thong, ca so' giao duc thtrang xuyen va thay the Thong to so KT. BO  TRUING 
TRVONG 
Nguygn Hiru Do 
2 
47/2012/TT-BGDDT ngay 07 thang 12 nam 2012 cila BO truang BO Giao d9c 
va Dao tao ban hanh Quy the cong nhan,tru6ng trung hoc co. sa, truang trung 
h9c pho thong va truang pho thong c6 nhieu cap h9c dat chuan (woe gia. 
Dieu 3. Chanh Van phong, eve truang Cue Quan 1y chdt lugng, V9 
truang V9 Giao d9c Trung h9c, Thu truang cac dun vi c6 lien quan thuOc BO 
Giao d9c va Dao tao, Chu tich Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc 
thuOc Trung uong, Giam doc s6 giao dpc va dao tao chin trach nhiem thi hanh 
Thong to nay./. 
Nai nh On: 	 Y4C  
- Van phOng Chinh phis; 
- Van pheng Quoc hOi; 
- Ban Tuyen gido TU; 
- UBVHGDTNTNND cna QH; 
- Civic KTrVBQPPL (BO Tu Oat)); 
- BO truong (de bao cal)); 
Nhu Dieu 3; 
- Cong bao; 
- COng TTDT Chinh phil; 
- COng TTDT BO GDDT; 
- Luu: VT, Vu PC, Cue QLCL, Vu GDTrH. BO GIAO DUC VA DA0 TAO CONG HOA 
xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Doc 14p - Tty do - Hanh phtic 
QUY DINH 
Ve kiem dinh chAt ltrvng giao duc va cong nh4n dat chuan quOc gia dOi voi 
trtrong trung hoc CO' 	 truirng trung hoc phO thong va tririmg phO thong 
co nhieu cap hoc 
(Ban hanh kem theo Thong ht. seje /2018/TT-BGDDT 
ngaykeihang 8 nary 2018 cfia BO trtrang BO Giao duc va Dao tao) 
Chuang 
QUY DINH CHUNG 
Dieu 1. Pham vi dieu chinh va doi tuvng Op dung 
1. Van ban nay quy dinh kiem dinh chit luong giao duc va cong nhan 
dat chuan quoc gia doi vai trueng . trung hoc co so, truang trung hoc phO thong 
va truang pile thong c6 nhieu cap h9c, bao gem: tieu chuan danh gia truang 
trung h9c; quy trinh danh gia truang trung h9c; cong nhan va cap chiing nhan 
truang dat kiem dinh chat ltrang gido due; cong nhan va cap bang cong nhan 
truang dat chuan quoc gia. 
, 2. Van ban nay,ap dung 	 truang trung hoc co sa; truang trung hoc 
pho thong; twang phO thong c6 nhieu cap hoc; truang pho thong,  dan tec nei tra 
cap huyen; truang plies thong dan tec nei tra cap tinh; truang 016 thong dan tec 
nei tru truc thuec Be Giao duc va Dao tao; truang pile thong d'an,tec ban trii; 
truang chuyen (sau day g9i chung la truang trung hoc) trong thong giao due 
quoc dan; to chirc va ca nhan c6 lien quan. 
Dieu 2. Giai thich tir ngir 
Trong van ban nay, cac ter ngcr duai day duac hieu niux sau: 
1. Ch' cit luvng giao duc ,tru.o.ng  trung hoc la str dap (mg muc tieu cna truang 
trung hoc, dam bao cac yeu cau ye mtic tieu giao duc cua Luat gido duc, phu hop 
vai str phat trien kinh to - xa hei cua dia phuang va ca nuac. 
2. Ty. danh gici la qua trinh truang trung h9c dua tren cac tieu chuan danh 
gia do Be Giao duc va Dao tao ban hanh, to xem xet, danh gia thuc trang chat 
lung cac hoat Ong giao due, co see vat chat, cac van de lien quan khac cua nha 
truang de dieu chinh cac nguon ltrc va qua trinh thtrc hien nham dat tieu chuan 
danh gia truang trung hoc. 
3;  Danh gia ngoai 
la qua trinh khao sat, danh gia dm co quan quail 13'7 nha 
nu& doi vai truang trung hoc de xac dinh mUc dat duc tieu chuan danh gia 
theo quy dinh dm Be Giao duc va Dao tao. 
4. Tieu chuein deinh gia trtr&ng trung hoc 
la cac yeu cau d6i vai truang trung 
hoc nham dam bao chat luang cac hoat deng. Mei tieu chuan Ung vai met link vtrc 2 
hoat deng cua truong trung hoc; trong mei tieu chuan có cac tieu chi.
,  Tieu chuan ' 
danh gia truong trung hoc có 4 mdc (tir Mut 1 den Mix 4) yed yeu cau tang ddn. 
Trong do, mdc sau bao gem tat ca cac yeu cdu cua mire tnxerc va be sung cac yeu 
cdu nang cao. 
5. Tieu chi cicinh gia trtrong trung hoc 
la yeu cdu d6i yeri truong trung hoc 
trong met nei dung cu the dm mei tieu chudn. Moi tieu chi có cac chi bao. 
6. Chi bcio cicinh gici truong trung hoc 
la yeu cdu d6i yOi throng trung hoc 
trong met nei dung cu the dm mei tieu chi. 
Dieu 3. M9c dich kiem dinh chat ltrqng giao d9c va ding nh4n dat 
chuan quoc gia doi 	 trtro'ng trung h9c 
1. Kim dinh chat lugng giao dvc nham xac dinh truong trung hoc dat 
mirc dap frng mut tieu giao dvc trong trong giai doan; leap 1(6 hoach cai ti'en chat 
lugng, duy tri va nang cao chat lugng cac hoat deng cua nha triremg; thong bao 
ding khai vii cac co quan quan ly nha nuerc va x'a hei ye thirc trang chdt lugng 
ciia throng trung h9c; de co quan quan 13'7 nha nuerc danh gia, cong nhan ho4c 
khong cong nhan trueng dat kiem dinh chat luting giao duc. 
2. Cong nhan dat chuan quoc gia cte>i yed trugng trung hoc nhAm khuy'en 
khich dau to va huy deng cac nguen lirc cho giao dvc, gop phan tao dieu kieen dam 
bao cho triremg trung hoc khong ngimg nang cao chat luting, hi'eu qua giao dvc. 
Dieu 4. Quy trinh kiem dinh chat lugng giao d9c va quy trinh cong 
nh4n d9t chuan quoc gia doi voi trtro'ng trung h9c 
Quy trinh kiem dinh chat luting giao dvc va quy trinh cong nhan dat 
chudn quoc gia dei \Tad tnremg trung h9c dugc thvc hien theo cac bulk: 
1. Tv danh gia. 
2. Ranh gia ngoai. 
3. Cong nhan truong dat kiem dinh chat lugng giao dvc va cong nh4n 
truong dat chuan quec gia. 
Dieu 5. Chu kY kiem dinh chat lugng gido dyc va thoi han cong nh4n 
dat chuan qmic gia dai yoi true:mg trung hoc 
, 1. Chu kST kiem dinh chat lugng giao dvc thai han cong nhan dat chudn 
quec gia dei \Ted truong trung hoc la 05 nam. 
2. Truerng trung h9c dugc cong nhan dat ki6m dinh chat lugng giao dvc 
theo quy dinh tai khoan 2 Dieu 34 cila Quy dinh nay, sau it nhat 02 nam ke tix 
ngay dugc cong nhan, dugc dang 1()'T danh gia ngoai va , nghi cong nh4n dat 
kiem dinh chat lugng giao dvc o• cap do cao hon. 
3. Truemg trung hoc dugc cong nhan dat chuan qu'Oc gia Mac de 1, sau it 
nhat 02 nam ke tir ngay dugc cong nhan, dugc (rang ky danh gia ngoai va de 
nghi cong nhan truong dat chuan quec gia Mdc 0, 2. 3 
Dieu 6. Cac 	danh gia truirng trung hoc 
1. Truang trung hoc dugc danh gia theo cac mirc sau: 
a) Mire 1: Dap irng quy dinh tai Muc 1 Chuang II cua Quy dinh nay; 
b) Mirc 2: Dap irng quy dinh tai Muc 2 Chuang II cua Quy dinh nay; 
c) Mire 3: Dap irng quy dinh tai Muc 3 Chuang II cua Quy dinh nay; 
d) Mix 4: Dap Ung quy dinh tai Muc 4 Chuang II cita Quy dinh nay. 
2. Tieu chi danh gia truang trung hoc dtrac cong nhan dat khi tat ca cac 
chi bao trong tieu chi dat yeu cau. Chi bao &lac cong nhan dat khi tat ca cac not 
ham cna chi bao dat yeu cau. 
Chuang II 
TIEU CHUAN DANH GIA TRUONG TRUNG HOC 
Muc 1 
TIEU CHUAN DANH GIA TRU'QNG TRUNG HQC MfrC 1 
Dieu 7. Tien chuan 1: Te attic va quail 157 nha truang 
1. Tieu chi 1.1: Phuang htrang, chien lugc xay dung va phat trien nha truang 
a) Phu hgp yeti muc tieu gido duc dugc quy dinh tai Luat gido duc, dinh 
huorig phat trien kinh to - xa 118i dm dia phuang theo tong giai clop va cac 
nguon lvc cua nha truang; 
b) Dizac xac dinh bang van ban va cap c6 tham quyen phe duyet; 
c) 
Dugc cong b6 cong khai bang hinh thirc ni'em yet tai nha truang ho4c 
dang tai tren trang thong tin dien tir cua nha truang (neu co) hoc clang tai tren 
cac phuang tien thong tin dai chi:mg dm dia phuang, trang thong tin dien 
to cua 
phong gido duc va dao tao, so' gido duc va dao tao. 
2. Tieu chi,  1.2: 118i d6ng truang (H8i d6ng guar' tri 	truang to 
thvc) va cac 118i. &rig khac 
a) Dugc thanh ljp theo quy dinh; 
b) Thtrc hien chirc nang, nhiem vu va quyen han theo quy dinh; 
c) Cac hoat dOng dugc dinh l(ST ra soat, &rib gia. 
3. Tieu chi 1.3: T6 chirc Bang C8ng san Viet Nam, cac doan the 
va t6 
chirc khac trong nha truang 
a) Cac doan the va to chirc khac trong nha truang c45 ca cau to chirc theo 
quy dinh; 
b) Hoat dOng theo quy dinh; 
c) Hang nam, cac hog Ong dugc ra soat, danh gia. 
4. Tieu chi 1.4: Hieu truang, ph6 hieu truang, to chuyen mon va to van phong 4 
a) Co hieu truang, s6 luting pito hieu trueng theo quy dinh; 
b) To chuyen mon va to van phOng c6 co can to chirc theo quy dinh; 
c) 
T6 chuyen mon, to van pile:1'1g c6 ke hoach hog dOng va thgc hien cac 
nhiem vu theo quy dinh. 
5. Tieu chi 1.5: L6p hgc 
a) Co du cac lop cua cap hgc; 
b) Hgc sinh dugc to chile theo lop; lop hoc dugc to chirc theo quy dinh; 
c) L6p hgc hog dOng theo nguyen tac to quan, dan chit. 
6. Tieu chi 1.6: Quan ly hanh chinh, tai chinh va tai san 
a) He th6ng h6 so dm nha truong dugc ltru trir theo quy dinh; 
b) Lap du toan, thuc hien thu chi, guy& toan, th6ng ke, ban cao tai chinh va 
tai san; cong khai va dinh ky to kiem tra tai chinh, tai san theo quy dinh; quy the 
chi tieu not bO dugc bo sung, cap nhat phit hgp v6i diet' kien thuc to va cac quy 
dinh hien hanh; 
c) Quan ly, sir dung tai chinh, tai san thIng muc dich va co hieu qua de 
phuc vu cac hog dOng gido duc. 
7. Tieu chi 1.7: Quart ly can bO, gido vien va nhan vien 
a) Co ke hoach b6i duo'ng chuyen mon, nghiep vu cho dOi ngit can bO 
quan ly, gido vien va nhan vien; 
b) Phan ding, sir dung can 130 quan ly, giao vien, nhan vien r6 rang, hgp 
ly dam bao hieu qua hog dOng cua nha truiyng; 
c) Can b6 quail ly, gido vien va nhan vien dugc dam bao cac quyen theo 
quy dinh. 
8. Tien chi 1.8: Quan ly cac hog dOng giao due 
a) ice hoach gido duc phu hgp v6i quy dinh hien hanh, dieu kien thgc to 
dia phuong va dieu kien cua nha tnxong; 
b) Ke hoach gido duc dugc dux hien day din 
c) Ke hoach gido chic dugc ra soat, danh gia, dieu chinh kip tiled. 
9. Tieu chi 1.9: Thuc hien quy the dan chn co so.  
a) Can 130 quan 1Y, gido vien, nhan vien dugc tham 	 than Juan, , (long 
g6p kien khi xay dung ke hoach, not quy, quy dinh, quy the lien quan den cac 
hog dOng cua nha truOng; 
b) Cac khieu nai, to cao, kien nghi, phan anh (neu c6) thuOc tham quyen 
xir ly cua nha truemg dugc giai quyet dung phap luat; 
c) Hang nam, c6 bat) cao thuc hien quy the dan chit co 5 
10. Tieu chi 1.10: Dam bao an ninh trot tg, an toan truong hoc 
a) 
Co phuang an dam bao an ninh trot ttr; ve sinh an toan thgc ,pham; an 
toan phOng, chong tai nan, thuang tich; an toan phong, chong chay, no; an toan 
phong, chong tharn h9a, thien tai; phong, chong dich benh; phong, chOng,cac to 
nan xa hOi va phong, chong bao ltrc trong nha tru6ng; 'Mang trueng c6 to chirc 
bep an cho hoc sinh &roc cap giay chirng nhan du lieu kien an toan thgc pham; 
b) Co hOp thu gap y, du6ng day ming va cac hinh thirc khac de tiep nhan, xix 
ly cac thong tin phan onh cda ngueri dan; dam bac) an toan cho can bO quan ly, gido 
vien, nhan vien va hoc sinh trong nha truong; 
c) 
KhOng c6 hien Wong ky thi, hanh vi bao ltrc, vi pham phap luat ve binh 
dang gi6i trong nha trtrOng. 
Dieu 8. Tien chuan 2: Can b0 quint 157, giao vien, nhan vien va hoc sinh 
1. Tieu chi 2.1: D6i v6i hieu truOng, ph6 hieu trtrang 
a) Dat tieu chuan theo quy dinh; 
b) Dugc danh gia dat chuan hieu trtrong tro' len; 
c) 
Doge bed dtrong, tap hu'an ve chuyen mon, nghiep vg quart ly gido doc 
theo quy dinh. 
2.Tieu chi 2.2: Doi v6i gido vien 
, a) S6 luting, co cau gido vien darn bao thgc hien Chuang trinh gido doc 
va to chirc cac hog dOng gido doc; 
b) 100% gido vien dat chuan trinh dO dao tao theo quy dinh; 
c) 
CO it nhat 95% gido vien dat chudn nghe nghiep gido vien 6 nine dat 
tra 
3. Tieu chi 2.3: D6i v6i nhan vien 
a) Co nhan vien hoc gido vien kiem nhiem a dam nhiem cac nhiem vu 
do hieu trtrOng phan Ming; 
b) Duoc phan cong cong viec phi' hop, hop ly theo nang lac; 
c) Hoan thanh cac nhiem vu &roc giao. 
4. Tieu chi 2.4: Deli voi hoc sinh 
a) Dam bao ve tueii hoc sinh theo quy dinh; 
b) Thuc hien cac nhiem vu theo quy dinh; 
c) Dtroc darn bao cac quyen theo quy dinh. 
Dieu 9. Tient chuan 3: Co ,  so' vat chat va thiet bi day hoc 
1. Tieu chi 3.1: Khuon vien, khu san choi, bai tap 
a) Khuon vien darn bao xanh, sach, dep, an toan de to chirc cac hog dOng 
gido doc; 6 
b) Co c6ng trilling, Nen ten truing va tuling hoc rao bao quanh; 
c) 
Khu san chai, bai tap có du thiet bi tei thieu, darn bao an toan d luyen 
tap the due, the thao va cac hoat Ong giao dvc cua nha truling. 
2. Tieu chi 3.2: Phong hoc, pilling hoc b8 mon va kh6i phoe IT hoc tap 
a) 
Phong hoc co du ban ghe phi]. hop vari tam voc hoc sinh, có ban ghe cua 
giao vien, c6 bang viet, du dieu kien ve anh sang, thoang mat; dam bao hoc 
nhieu nhdt la hai ca trong mot ngay; 
b) Co du ph6ng hoc 1)8 mon theo quy Binh; 
c) Co phong hog Ong Doan - Doi, thu vien va ph6ng truyen th6ng. 
3. Tieu chi 3.3: Kh6i hanh chinh - quan tri 
a) 
Dap ling yeu cau Col thieu cac hog Ong hanh chinh - quan tri cna 
nha truling; 
b) Khu de xe dugc b6 tri hop 13i, darn bao an toan, trat tu; 
c) Dinh kST sira china, 1)6 sung cac thiet bi kh6i hanh chinh - quan tri. 
4. Tieu chi 3.4: Khu ve sinh, he th6ng cap thoat nu& 
a) Khu ve sinh rieng cho nam, nit, giao vien, nhan vien, h9c sinh dam bao 
kh8ns o nhiem moi truling; khu ve sinh darn bao sir dung thuan lgi cho hoc sinh 
khuyet tat hoc hoa nhap; 
b) 
Co N th6ng thoat,nulic dam bao ve sinh moi trilling; he th6ng cap 
nulic sach dam bao nth:iv uong va nu& sinh hoat cho giao vien, nhan vien va 
h9c sinh; 
c) Thu gom rac va xir 1ST chit thai dam bao ve sinh moi truing. 
5. Tieu chi 3.5: Thiel bi 
a) CO du thiet bi van ph6ng va cac thiet bi khac phnc vu cac hoat Ong cda 
nha truing; 
b) CO du thiet bi day h9c dap Ung yeu can tei thieu theo quy dinh; 
c) HAng nam cac thiet bi dugc kiem ke, sira 
6. Tieu chi 3.6: Thu vien 
a) Dugc trang bi sach, bao, tap chi, ban dktranh,anh giao dvc, bang dia 
giao khoa va cac xuat ban pham tham khao toi thieu phvc vu hog Ong 
nghien ciru, hoat Ong day hoc, cac hog Ong khac cua nha truing; 
b) Hoat Ong cua thu vien dap irng yeu cdu t6i thieu ve nghien elm, 
hog Ong day hoc, cac hog Ong khac dm can WO quan ly, giao vien, nhan 
vien, h9c sinh; 
c) 
Hang nam thu vien dugc kiem ke, b6 sung sach, bao, tap chi, ban d6, 
tranh anh giao dvc, bang clia giao khoa va cac xuat ban pham tham khao. 
Di&I 10. Tieu chuAn 4: Quan he gifra nha truomg, gia Binh va xa hOi 7 
1. Tieu chi 4.1: Ban dai dien cha me hoc sinh 
a) 
Dugc thanh lap va hog dOng theo quy dinh tai Dieu le Ban dal dien cha 
me hoc sinh; 
b) Co ke hoach hog dOng theo nam h9c; 
c) TO chtic thuc hien ice hoach hog dOng dung tien 
2. Tieu chi 4.2: Cong tac tham mtru cap fly dang, chinh quyen va phi hgp 
voi cac to chirc, ca nhan oda nha truOng 
a) 
Tham muu cap Ay dang, chinh quyen de thgc hien ke hoach gido dye 
cua nha truemg; 
b) 
Tuyen truyen nang cao nhan thirc va trach nhiem cila Ong deng ve chil 
truong, chinh sach cua Hang, Nha ntrOc, nganh Giao dpc; ye muc tieu, not dung 
va ke hoach gido dye cua nha truemg; 
c) 
Huy &Ong va sir clung cac nguOn ltrc hgp phap cua cac to chgc, ca nhan 
dung quy dinh. 
Dieu 11. Tieu chuAn 5: Hoat dOng Oa° dtic va ket qua Oaf) dye 
1. Tieu chi 5.1: Thgc hien Chuang trinh gig) dpc phO thong 
a) 
TO chi:1'c day h9c dung, du cac mon hoc va cac hoat dOng gide, dpc theo 
quy dinh, dam bac) mpc tieu gido dgc; 
b) 
Van dung cac phuong phap, ky thuat day h9c, to chtrc hoat Ong day h9c 
darn bao mpc tieu, not dung gido dpc, phu hop doi tugng hoc sinh va dieu kien nha 
truang; boi throng phuong phap to hoc, Wang cao kha nang lam viec theo nhom va 
ren luyen kyf nang Van dung kien - auk vao thgc tien; 
c) 
Cac hinh thirc kiem tra, danh gia h9c sinh da clang darn bao khach quan 
va hieu qua. 
2. Tieu chi 5.2: TO chirc hog dOng gido dpc cho hoc sinh c6 hoan earth kh6 
khan, h9c sinh c6 nang khieu, hoc sinh gap kh6 khan trong h9c tap va ren luyen 
a) 
Co ice hoach gido dpc cho h9c sinh c6 hoan carat kh6 khan, h9c sinh có 
nang khieu, h9c sinh gap kho khan trong hoc tap va ren luyen; 
b) TO chdc thuc hien ke hoach hoat dOng gido dgc cho h9c sinh c6 hoan 
canh kh6 khan, hoc sinh c6 nang khieu, h9c sinh gap kh6 khan trong h9c tap va 
Ten luyen; 
c) 
Hang nam ra sok, danh gia cac hoat dOng gido dpc h9c sinh c6 hoan 
canh kh6 khan, h9c sinh c6 nang khieu, hoc sinh gap kh6 khan trong hoc tap va 
ren luyen. 
3. Tieu chi 5.3: Thgc hien not dung gide) dye dia phuong theo quy dinh 
a) Ni
e dung gido dgc dia phuong cho hoc sinh duoc thgc hien theo ke hoach; 
wt/ 8 
b) 
Cac hinh thi.rc kiem tra, danh gia hoc sinh ve not dung giao due dia 
phuang dam bao khach quan va hieu qua; 
c) 
HAng nom, ra soot, danh gia, cap nhat tai lieu, de xudt dieu chinh not 
dung giao due dia phuang. 
4. Tieu chi 5.4: Cac hog dang trai nghiem va huong nghiep 
a) Co ke hoach to chic cac hoat dOng trai nghiem, huong nghiep theo quy 
dinh va phu hgp vii dieu kien cua nha truemg; 
b) 
To chic dugc cac hog dcing trai nghiem, huang nghiep theo ke beach; 
c) Phan cOng, huy Ong giao vien, nhan vien trong nha truemg tham gia 
cac hog dOng trai nghiem, huong nghiep. 
5. Tieu chi 5.5: Hinh thanh, phat trien cac k5"7 nang sang cho h9c sinh 
a) Co ke hoach dinh huong giao duc hgc sinh hinh thanh, phat trien cac 1(5 
nang song phii hgp vii kha nang h9c tap cua h9c sinh, dieu kien nha truemg va 
dia phuang; 
b) Qua trinh ren luyen, tich luy ky rang sang, hieu Net xa hai, thuc hanh 
phap luat cho hoc sinh c6 chuyen Nen tich cue thong qua cac hog ding giao duc; 
c) Dao dirc, loi sang cua h9c sinh temg buck dugc hinh thanh, phat trien 
pith hgp vii phap 	 phong tuc tap quan dia phuang va tuyen thong van h6a 
dan tac Viet Nam. 
6. Tieu chi 5.6: Ket qua giao due 
a) Ket qua h9c luc, hanh kiem hoc sinh dot yeu cau theo ke hoach cna 
nha truemg; 
b) Ty le hoc sinh len lop va tot nghiep flat yeu cAu theo ke hoach dia 
nha truong; 
c) Dinh huang phan luang cho h9c sinh dot yeu eau theo ke hoach cua 
nha truemg. 
Muc 2 
TIEU CHUAN DANH GIA TRU'ONG TRUNG HOC MCC 2 
Truing trung hoc dot Mdc 2 khi dam bao cac quy dinh tai Muc 1 Chuong 
nay va cac quy dinh sau: 
Dieu 12. Tieu chuAn 1: Ti"; chtk Ara. quin 157 nha trtarng 
1. Tieu chi 1.1: Phuong huong chien lugc xay dung va phat trier' nha truong 
Nha truemg c6 cac giai phap giam sat viec thuc hien phuong huong chien 
lugc xay dung va phat trien. 
2. Tieu chi,  1.2: Hed dang tnxemg (HiOi clang quan tri 	trueng to 
thuc) va cac hai dong khac 9 
Hog deng c6 hieu qua, gop phan nang cao chat luong gido duc cua 
nha truCeng. 
3. Tieu chi 1.3: T6 chirc Dang Cong san Viet Nam, cac doan the va to 
chtrc khac trong nha truemg 
a) T6 chirc Dang Cong san Viet Nam c6 co cau to chirc va hog deng theo 
quy dinh; trong 05 nam lien tiep tinh den theYi diem danh gia, c6 it nhat 01 nam 
'loan thanh tot nhiem vu, cac nam con lai hoan thanh nhiem vu tr.& len; 
b) Cac cloan the, to chirc khac c6 dung g6p tich cgc trong cac hog deng 
cua nha throng. 
4. Tieu chi 1.4: Hieu truong, ph6 hieu truing, to chuyen mon va to van phong 
a) Hang nam, to chuyen mon de xudt va thgc hien duoc it I- that 01 (met) 
chuyen de c6 tac dung nang cao chat luong va hieu qua gido due; 
b) Hoat Ong cua to chuyen mon, to van phong duce dinh ky ra soat, danh 
gia, dieu chinh. 
5. Tieu chi 1.5: Lop h9c 
Truerng c6 khong qua 45 (ban mucei lam) lop. Sy" s6 h9c sinh trong lop 
theo quy dinh. 
6. Tieu chi 1.6: Quail 13'T hanh chinh, tai chinh va tai san 
a) ffng dung cong nghe thong tin hieu qua trong cong tac quail ly hanh 
chinh, tai chinh va tai san cua nha tru6ng; 
b) Trong 05 nam lien tiep tinh den tiled diem danh gia, khong co vi pham 
lien quan den viec quan ly hanh chinh, tai chinh va tai san theo ket luan cda 
thanh tra, kiem toan. 
7. Tieu chi 1.7: Quan ly can be, gido vien va nhan vien 
Co cac bien phap de phat huy nang lgc dm can N quail ly, gido vien, nhan 
vien trong viec xay dung, phat trien va nang cao chat hrong gido chic nha truong. 
8. Tieu chi 1.8: Quan 13'T cac boat ding gido duc 
Cac Nen phap chi dao, kiem tra, danh gia cua nha trueng doi voi cac hoat 
deng gido duc, dugc co' quan quan ly danh gia dat hieu qua. Quan ly hog Ong day 
them, h9c them trong nha truerng theo quy dinh (neu co). 
9. Tieu chi 1.9: Thirc hien quy the dan cha co kr 
Cac Nen phap va co the giam sat viec thgc hien quy the dan chit co so 
dam bao cong khai, minh bach, hieu qua. 
10. Tieu chi 1.10: Darn bao an ninh trat tu, an toan truCmg h9c 
a) Can be quail ly, gido vien, nhan vien va h9c sinh duoc ph6 Nen, huong 
dan va thgc hien phuong an dam bao an ninh tat tkr; ve sinh an toan thgc pham; 
an toan phong, chong tai nan, thucmg tich; an toan phong, chong chay, no; an 10 
town phong, ch6ng tham h9a, thien tai; phong, ch6ng dich bUnh; phong, ch6ng 
cac to nan xa hOi va phong, chong bao lirrc trong nha truong; 
b) Nha truong thuemg xuyen kie'm tra, thu thap, danh gia, xir ly cac thong 
tin, bieu hiUn lien quan den bao luc h9c duerng, an ninh tat to va co bien phap 
ngan chan kip died, hiesu qua. 
Dieu 13. Tien chuan 2: Can bi) quan ly, Oa° vien, nhan vien va hoc sinh 
1. Tieu chi 2.1: D6i v6i hiUu truong, pho hiUu truemg 
a) Trong 05 nam lien tiep tinh den thai diem danh gia, c6 it nhat 02 nam 
dugc danh gia dat chuan hieu truong 6 mire kha trey len; 
b) Dugc 136i duOng, tap huan ye lY Juan chinh tri theo quy dinh; dugc gido 
vien, nhan vien trong truong tin nhiUm. 
2. Tieu chi 2.2: D6i \Tod gido vien 
, a) Trong 05 nam lien tiep tinh den thai di6mdanh gia, les gido vien tren 
chuan trinh dO dao tao dugc duy tri on Binh va tang dan theo lu trinh pith hop; 
b) Trong 05,  nam lien tiep tinh den thai diem danh 	 c6 100% gido 
vien dat chuan nghe nghip gido vien 6 mire dat trey len, trong do co it nhat 60% 
dat chuan nghe nghiUp gido vien ey mix kha trey len va c6 it nhat 50% 6 mOc kha 
trey len doi viii truemg thuOc vung kho khan; 
c) Co kha nang to chirc cac hoat dOng trai nghi'em, huomg nghilep, dinh 
hating phan luting cho h9c sinh; c6 kha nang hung dan nghien ciru khoa hoc; 
trong 05 nam lien tiep tinh den thai diem danh gia khong c6 gido vien bi kY 
luat tit hinh thirc canh cao trey len. 
3. Tieu chi 2.3: D6i v6i nhan vien 
a) S6 luting va co cau nhan vien dam bao theo quy 
b) Trong 05 nam lien tiep tinh den thai diem danh gia, khong c6 nhan 
vier' bi kY luat tit hinh thOc canh cao tree len. 
4. Tieu chi 2.4: D6i ved hoc sinh 
HOC 
sinh vi pham cac hanh vi khong dugc lam dugc phat hien kip thiyi, dugc 
ap dung cac biUn phap gido due phu hgp va c6 chuyen bien tich cac. 
Dieu 14. Tieu chuan 3: Ca so' vat chat va thiet bi day hoc 
1. Tieu chi 3.1: Khuon vien, khu san choi, bai tap 
Khu san chai, bai tap dap irng yeu cau to chifc cac hoat dung gido duc. 
2. Tieu chi 3.2: Phong h9c, phong h9c 130 mon va kh6i phtic vu h9c tap 
a) PhOng hoc, phong h9c 130 mon dupe xay dung dat tieu chuan theo 
quy dinh, dam bao diet' kiUn thuan lgi cho h9c sinh khuyet tat hoc hoa nhap; 
yA/ 11 
b) Kh6i phnc vg hoc tap, dap img yeu can cac hog &Ong cda nha tnrong va 
theo quy dinh. 
3. Tieu chi 3.3: Kh6i hanh chinh - quail tri 
KhOi hanh chinh - quan tri theo quy dinh; khu bep, nha an, nha nghi (neu 
co) phai darn bao diet' kien sire khoe, an toan, ve sinh cho gido vien, nhan vien 
va hoc sinh. 
4. Tieu chi 3.4: Khu ye sinh, he thong cap thoat nuov 
a) 
Khu ye sinh dam bao thuan tien, duoc xay Ong phii hop voi canh 
quan va theo quy dinh; 
b) 
He th6ng cap nuoc sach, he th6ng thoat nuac, thu gom va xir ly chat 
thai dap img quy dinh dm BO Giao duc va Dao tao va BO Y te. 
5. Tieu chi 3.5: Thiet bi 
a) 
He th6ng may tinh duoc 1(61 nei Internet phgc vu cong tac quail 13'7, hog 
deng day hoc; 
b) Co di) thiet bi day h9c theo quy dinh; 
c) 
Hang nam, duoc be sung cac thiet bi day hoc va thiet bi day hoc to lam. 
6. Tieu chi 3.6: Thu vien 
Thu vien cua nha truOng dat Thu vien trueng hoc (tat chuan tro' len. 
Dieu 15. Tien chuan 4: Quan he giita nha trtron, gia dinh va xa hei 
1. Tieu chi 4.1: Ban dai dien cha me hoc sinh 
Ph6i h9p c6 hieu qua voi nha truing trong viec to chirc thuc hien nhiem vg 
nam hoc va cac hoat dOng gido duc;,huOng clan, tuyen truyen, pho bien phap luat, 
chi) truong chinh sach ve gido duc doi veri cha me h9c sinh; huy deng hoc sinh den 
truemg, van Ong hoc sinh dal 1)6 hoc trO lai 
2. 
Tieu chi 4.2: Cong tac tham muu cap fly (tang, chinh quyen va phi hop 
voi cac to chirc, ca nhan cua nha trueng 
a) 
Tham muu cap dy clang, chinh quyen de tao dieu kien cho nha truemg 
thuc hien phuong huemg, chien luoc xay Ong va pilaf trien; 
b) Phi hop vai cac to chirc, doan the, ca nhan de gido duc truyen thong 
lich sir, van hoa, dao dire loi song, phap luat, nghe thuat, the dgc the thao va cac 
nei dung gido duc khac cho h9c sinh; cham soc di tich lich sir, each mang, cong 
trinh van hoa; cham soc gia dinh thuong binh, liet si, gia dinh co cong voi each 
mang, Ba me Viet Nam anh hung er dia phuang. 
Dieu 16. Tieu chuan 5: Hoat deng giao due va ket qua Oa° due 
1. Tieu chi 5.1: Thgc hien Chuang trinh gido duc ph6 thong 
a) Thgc hien dimg chuong trinh, ke hoach gido (Inc; lga ch9n nei dung, 12 
tiled lugng, phuang phap, hinh tilde day hoc phi( hop vai tdng dei Wang va dap 
dng yeu cau, kha nang nhan thirc cua hoc sinh; 
b) Phat hien va b6i dung hoc sinh c6 nang khieu, phu dao hoc sinh gap 
kh6 khan trong hgc tip, ren luyen. 
2. Tieu chi 5.2: T6 chirc hog deng gido chic cho hoc sinh c6 hoan canh kh6 
khan, hoc sinh c6 nang khieu, h9c sinh gap kho khan trong h9c tap va ren luyen 
HQC sinh c6 hoan canh kh6 khan, h9c sinh c6 nang khieu, hoc sinh gap 
kho khan trong h9c tap va ren luyen dap irng dugc muc tieu gido due theo ke 
hoach gido duc. 
3. Tieu chi 5.3: Thuc hien nei dung gido due dia phuang theo quy dinh 
Ni 6 dung gido duc dia phuang phi) hgp vai mix tieu mon hoc va gan lY 
luan ved thuc lien. 
4. Tieu chi 5.4: Cac hog deng trai nghiem va huang nghiep 
a) TO cherc dugc cac hog clOng trai nghiem, huang nghiep vai cac hinh 
thirc phong phd phd hgp hoc sinh va dat ket qua thiet thuc; 
b) Dinh kY ra sok, danh gia 1(6 hoach to chirc cac hoat deng trai nghiem, 
huang nghiep. 
5. Tieu chi 5.5: Hinh thanh, phat trien cac k'y nang song cho hoc sinh 
a) Huang clan hgc sinh biet to danh gia ket qua h9c tap va ren luyen; 
b) Kha nang van dung kien thirc vao thuc tin cua hoc sinh tdng buac hinh 
thanh va phat trien. 
6. Tieu chi 5.6: Ket qua gido duc 
a) Ket qua hgc luc, hanh kiem cua hoc sinh c6 chuyen bien tich cuc trong 
05 dam lien tiep tinh den thai diem danh gia; 
b) Ty le hoc sinh len lop Va tot nghiep co chuyen bien tich cuc trong 05 
nam lien tiep tinh den thai diem danh gia. 
Muc 3 
TIEU CHUAN DANH GIA TRUNG TRUNG HOC MeC 3 
Truang trung hoc dal Mirc 3 khi dam bao cac quy dinh tai Mix 2 Chuang 
nay va cac quy dinh sau: 
Dieu 17. Tieu chufin 1: TO chfrc va quan 1$7 nha trtromg 
1. Tieu chi 1.1: Phuang huemg, chien lugc xay dung va pilaf trien nha truang 
Dinh kY ra scat, b6 sung, dieu chinh phuang huang, chien lugc xay di,mg 
va phat trien. To cherc xay clung phuang huang, chien lugc xay dung va plait trien 
co su tham gia cda cac thanh vien trong Hai dong truang (Hai dong quan tri 
doi vai truang to thuc), can be quail 1Y, gido vien, nhan vien, hgc sinh, cha 
me hoc sinh va cong (long. 13 
2. Tieu chi 1.3: To chirc Bang Cong san Viet Nam, cac Joan the va to 
chirc khac trong nha truang 
a) Trong 05 nam lien tiep tinh den thai diem danh gia, to chirc Bang Cong 
san Viet Nam c6 it nhat 02 nam hoan thanh tot nhiem vu, cac nam con lai hoan 
thanh nhiem vu tree len; 
b) Cac Joan the, 6' chirc khac c6 (long g6p hieu qua trong cac hog Bong 
nha truang va cong &mg. 
3. Tieu chi 1.4: Hieu truang, pho hieu truang, to chuyen mon va to van phong 
a) Hoat deng cua to chuyen mon, to van phang c6 dong gop hieu qua 
trong viec nang cao chat luting cac hoat deng trong nha twang; 
b) To chuyen mon thvc hien hieu qua cac chuyen de chuyen mon g6p 
phan nang cao chat luting giao doc. 
4. Tieu chi 1.5: Lop hoc 
Tn.rong co khOng qua 45 (ben mtrai lam) lop. Mei 16p a. cap trung hoc co see 
va trung hoc pito thong co khong qua 40 (bon muoi) hoc sinh, lop tieu hoc khong 
qua 35 (ba mtroi lam) hoc sinh (neu co). S6 hoc sinh trong lop cila truang chuyen 
biet theo quy dinh tai quy the to chirc va hoat Ong cua truang chuyen biet. 
5. Tieu chi 1.6: Quart 13 - T hanh chinh, tai chinh va tai san 
CO ice hoach ngan han, trung han va dai han de tao cac nguen tai chinh 
hop phop phit hop vai dieu kien nha truang, thrc to dia phuang. 
Dieu 18. Tieu chuan 2: Can ho quan 157, giao vien, nhan vien va hue sinh 
1. Tieu chi 2.1: Bei vai hieu truang, ph6 hieu truang 
Trong 05 nam lien tiep tinh den thai diem danh gia, dixoc danh gia dat chuan 
hieu truang mdc kha ter 	 trong do c6 it nhat 01 nam duot danh gia dat chuan 
hieu truang ee mite tot. 
2. Tieu chi 2.2: Doi vai giao vier' 
a) Trong 05 nam lien tiep tinh den thai diem danh gia, di it nhat 80% 
giao vien dat chudn nghe nghiep giao vien ee mire kha tree len, trong do co it nhat 
30% dat chuan nghe nghiep giao vien a muc tat;  dai vai truang thuec \Tung kh6 
khan c6 it nhat 70% dat chuan nghe nghiep giao vien a mdc kha tree len, trong 
do c6 it nhat 20% dat chuan nghe nghiep giao vien ee mtirc tot; 
,b) Trong 05 nam lien tiep tinh den thai diem danh gia, giao vien c6 bao 
cao ket qua nghien ciru khoa hoc. 
3. Tieu chi 2.3: DOi vai nhan vien 
a) Co trinh do dao tao dap (nig &roc vi tri viec lam; 
b) Hang ham, duvc tham gia day du cac kh6a, lop tap hudn, bei dung 
chuyen mon, nghiep vv theo vi tri viec 14 
4. Tien chi 2.4: Doi vai hoc sinh 
Hoc sinh c6 thanh tich trong hoc tap, ren luyen c6 anh huang tich cgc den 
cac hog dOng dm lap va nha truang. 
Dieu 19. Tieu chuan 3: Co' so' vat chAt va thiet bi day h9c 
1. Tieu chi 3.1: Khalil vien, khu san Choi, bai tap 
Cac truang not thanh, not thi c6 dien tich it nhdt 6m2/h9c sinh; cac truang 
khu vuc nong than c6 dien tich it nhat 10m2/h9c sinh; doi v&i truang trung h9c 
dugc thanh lap sau nam 2001 darn bao c6 dien tich mat bang theo quy dinh. Khu 
san chui, bai tap c6 dien tich it nhat bang 25% tong dien tich sir dung cua truang. 
2. Tieu chi 3.2: Phong hoc, phong h9c bO mon va khei phAc vu h9c tap 
Cac phong hoc, ph6ng h9c bo mon c6 du cac tin& bi day hoc theo quy Binh. Co 
phong de to chirc cac hog dOng giao chic cho h9c sinh hoan canh (lac biet (nen c6). 
3. Tieu chi 3.3: KhOi hanh chinh - quan tri 
Khoi hanh chinh - quan tri c6 day du cac thiet bi dirge sap xep hop 13'f, 
khoa hoc va ho try hieu qua cac hog ding nha truang. 
4. Tieu chi 3.5: Thiet bi 
Phong thi nghiem hoc khu vuc thgc hanh (neu co) du thiet bi dam bao hog 
dOng thuong xuyen va hieu qua; thiet bi day h9c, thiet bi day hoc to lam &roc 
khai thac, sir dung hien qua clap ang yeu cau doi mai not dung phuong phap day 
h9c va nang cao chat luong giao clAc cua nha truang. 
5. Tien chi 3.6: Thu vien 
Thu vien cua nha truang dat Thu vien truang hoc tien lien tra len. He thong may 
tinh cua thu vien duorc ket not Internet dap ang nhu cau nghien cau, hog Ong day 
hoc, cac hog clOng khac cAa can bO quan 132, giao vien, nhan vien va hoc sinh. 
Dieu 20. Tien chuan 4: Quan he gitra nha truimg, gia dinh Ira xa h9i 
1. Tieu chi 4.1: Ban dai dien cha me hoc sinh 
Phoi hop c6 hieu qua vai nha truang, xa hoi trong viec thgc hien cac 
nhiem vu theo quy dinh dm Dieu le Ban dai dien cha me hoc sinh. 
2. Tieu chi 4.2: Cong tac tham muu cap Ay clang, chinh quyen va phi hop 
vai cac to chirc, ca nhan cua nha truang 
Tham muu cap uy Dang, chinh quyen va phOi hop c6 hieu qua vai cac to 
chirc, ca nhan xay dung nha truang tra thanh trung tam van h6a, giao dpc 
phuong. 
Dieu 21. Tieu chuan 5: Hoat dOng giao dyc va ket qua giao dyc 
1. Tieu chi 5.1: Thgc hien Chuang trinh giao dAc phO thong 15 
ffang nam,,ra soat, phan tich, danh gia hien qua va tac dOng 	 cac bien 
phap, giai phap to chirc cac boat Ong gido duc nham nang cao chat liremg day 
h9c cua giao vien, h9c sinh. 
2. Tieu chi 5.2: TO chirc hog dOng gido dvc cho h9c sinh c6 hoan canh lcho 
khan, hoc sinh c6 nang khieu, h9c sinh gap kho khan trong h9c tap va ren luyen 
Nha truong c6 hoc sinh nang khieu ve cac mon h9c, the thao, nghe thuat 
dirgc cap c6 tham quyen ghi nhan. 
3. Tieu chi 5.5: Hinh thanh, phat trien cac k 5 nang song cho hoc sinh 
Bu6c dAu, h9c sinh c6 kha nang nghien ciru khoa hoc, cong nghe theo 
ngu6i huong dan, chuyen gia khoa h9c va ngtr6i giam sat chi dan. 
4. Tieu chi 5.6: Ket qua gido dvc 
a) Ket qua h9c Arc, hank kiem cua h9c sinh: 
-TY le h9c sinh 'cep loai gioi cua truong th0c viing kho khan: Dat it nhat 
05% doi v6i truong trung h9c co. so 
pho 
cap trung h9c co s6), truong trung 
h9c pho thong (hoac cap trung h9c pho thong) va 20% doi v6i tru6ng chuyen; 
-, Ty le h9c sinh xep loci gi6i 	 truong thuec cac viing con lai: Dart it nhat 
10% doi ved truong trung hoc co. s6 (hoac cap trung hoc co so), truong trung h9c 
pho thong (hoac cap trung h9c 016 thong) va 25% doi voi truong chuyen; 
- ,TST h9c sinh xep loai kha 	 truong thuOc yang kho khan: Dart it nhat 
30% doi v6i truerng trung h9c co so (hoac cap trung ,h9c co s6), 20% doi v6i 
truerng trung h9c pho thong (hoac cap trung h9c pho thong) va 55% doi vai 
truong chuyen; 
- Ty le h9c sinh xep loai kha cua truong thuOc cac \Tung con lai: Dat it 
nhat 35% doi vari truong trung h9c ca so (hoac cap trung hoc ca sae), 25% doi 
vol truong trung hoc pho thong (hoac cap trung h9c pho thong) va 60% doi voi 
truerng chuyen; 
- Ty le h9c,  sinh xep loai yeti, kern dm , 	 truong thuec viing khO khan: 
khong qua. 10% doi v6i truong trung hoc ca so.  (hoac,cap trung h9c 	 so) va 
truong trung h9c pho th6ng (hoac cap trung h9c pho thong), truong chuyen 
khong c6 hoc sinh yeu, kern; 
- Ty le h9c ,sinh xep loai yeu, kern cila truong thuOc cac vimg can lai: 
khong qua 05% doi voi truong trung h9c ca se, (hoac,cap trung h9c 	 s6) va 
truong trung h9c pho thong (hoac cap trung hoc pho thong), truong chuyen 
khong c6 h9c sinh yeu, kern; 
- Doi veri nha truong c6 16p tieu h9c: Ty le h9c sinh hoan thanh chirang 
trinh lop h9c dat 95%; ty le tre em 11 tuoi hoan thanh chirang trinh tieu h9c dat 
it nhat 90%, doi \Teri truong thuOc xa CO dieu kien kinh to - xa hoi dac biet kh6 
khan dat it nhat 80%; cac tre em 11 tuoi con lai deu dang h9c cac lOp tieu h9c; 16 
- Ty le hoc sinh xep loai hanh kiem kha, tot dal it nil& 90% do'i vai truang 
trung hoc ca sa (hoac cap trung h9c co ser), truang trung hoc pho thong (hoac 
cap trung hoc plies thong) va 98% doi vai truang chuyen. 
b) Ty le hoc sinh b6 hoc va 1uu ban: 
- 
Wing kilo khan: Khong qua 03% h9c sinh be hoc, khong qua 05% h9c 
sinh lull ban; truemg chuyen khong c6 hoc sinh km ban va hoc sinh 1)6 hoc; 
- 
Cac \rang con lai: Khong qua 01% hoc sinh b6 hoc, khong qua 02% hoc 
sinh 1uu ban; trueng chuyen khong c6 hoc sinh luu ban Va hoc sinh 136 hoc. 
Muc 4 
TIEU CHUAN DANH GIA TRVONG TRUNG HOC MtrC 4 
Dieu 22. Tieu chuan danh gia truirng trung hoc dyt Mire 4 
Trueing trung h9c dat Mirc 4 khi dam bao cac quy dinh tai Mix 3 Chuang 
nay va cac quy dinh sau: 
1. Ke hoach gido duc cua nha truang co nhimg nei dung dugc tham khao 
chuong trinh gido dijc tien tien cua cac mirk trong khu vile va the giai theo quy 
Binh, phu hop va gop phan nang cao chat lugng giao dvc. 
2. Dam bao 100% cho hoc sinh c6 hoan canh kh6 khan, hoc sinh c6 nang 
khieu hoan thanh muc tieu gido duc danh cho timg ca nhan vai sir tham gia cua 
nha truang, cac to chirc, ca nhan lien quan. 
3. Nha truong tai dia ban \ding kh6 khan c6 hoc sinh tham gia nghien ciru 
khoa hoc, cong nghe va van dung kien thtrc cua cac mon hgc vac giai quyet 
nhfing van de thvc tien. Nha truang cac viing con lai c6 h9c sinh tham gia 
nghien ciru khoa h9c, cong nghe va van dung kien Mix cua cac mon hoc vao 
giai quyet nhang van de thvc tien dugc cap tham quyen ghi nhan. 
4. Thu vien c6 he thong ha tang cong nghe thong tin hien dai phn hgp 
vai tieu chuan trong khu vvc va quoc te. Thu vien c6 ket not Internet bang 
thong rang, c6,  mang khong day, dap Ung yeu cau cac hoat Ong cua nha 
truang; c6 nguon tai lieu truyen thong va tai lieu so phong ph6 dap 1mg yeu 
cau cac hoat Ong nha truang. 
5. Trong 05 nam lien tiep tinh den Med diem danh gia, nha truang hoan 
thanh tat ca cac muc tieu theo phuong huang, chien lugc phat trien nha truang. 
, 6. Trong 05 nam 	 tier' tinh den tiled diem danh gia, nha truang c6 it 
nhat 02 nam c6 kat qua,  gido dvc, cac hoat Ong khac 	 nha throng vugt trei 
so vai cac truang c6 dieu kien kinh to - )(a hei tuang clang, dugc cac cap tham 
quyen va cong &mg ghi nhan. 
Chtrung III 
QUY TRINH DANH GIA TRU'ONG TRUNG HOC 17 
Muc 1 
TV DANH GIA 
Dieu 23. Quy trinh tir danh gia 
Quy trinh to danh gia cita trung trung hoc gom cac bilge sau: 
1. Thanh lap hOi dOng to danh 
2. Lap ke hoach to danh gia. 
3. Thu thap, xd 13'7 va phan tich cac minh chUng. 
4. Ranh gia cac mire dat dugc theo timg tieu chi. 
5. Viet bao cao tix danh 
6. COng b6 bao cao to danh gia. 
7. Trien khai cac hog dOng sau khi hoan thanh bao cao to danh gia. 
Dieu 24. HOi dOng ty danh gia 
1. Hieu truemg ra guy& dinh thanh lap hOi dong to danh gia. Hoi dOng c6 
it nhat 07 (bay) thanh vien. 
2. Thanh phan cua hOi dOng to danh gia: 
a) Chil tich hoi dong la hieu truOng; 
b) Ph6 chu tich hOi dOng la pho hieu truemg; 
c) Thu k3"7 hOi dOng là to truang to chuyen mon hoac to truOng to van 
phong hoac truemg cac bO phan 'Mac (neu co) hoac gido vier' co nang luc cua 
nha truemg; 
d) Cac fly vien hOi dOng: Dai dien HOi ding truong (HOi dOng quail tri 
doi vai trung to thuc); to trung to chuyen mon, to truemg to 
to 
phong, 
trizang cac 	 phan khac (neu co); dai dien cap Uy clang va cac to chirc doan 
the; dai dien gig) vien. 
Dieu 25. Nhi'On vy va quyen han cua hoi ding ti danh gia 
1. Nhiem vu cna hoi dOng 
a) Chu tich hOi dOng dieu hanh cac hog dOng cua hOi dOng, phan cong 
nhiem v9 cho tirng thanh vien; phe,  duyet 	 hoach 	 danh gia; thanh lap 
nh6m thu k3'
,T cac nhem cong tac de trien khai to danh gia; chi dao qua trinh 
thu thap, xir ly, phan tich minh chimg; hoan thien bao cao to danh gia; giai 
quyet cac van de phat sinh trong qua trinh trien khai to danh gia; 
b) Pho chu tich hOi dOng thuc hien cac nhiem vu do chit tich 	 dOng 
phan cong, 	 hanh hOi dong khi dugc 	 tich hOi &Ong ity quyen; 
c) Thu 1(3'7 hOi dOng, cac uy vien hoi dOng thuc hien cong viec do chn tich 
hOi &Ong phan cong va chiu trach nhiem ye cong viec dugc giao. 18 
2. Quyen han cna hei gong 
a) 
TO cline trien khai hog dOng to danh gia va tu van cho hieu truong cac 
bien phap duy tri, nang cao chat lugng cac hog clOng cna nha trueng; 
b) Lap ke hoach ttx danh gia; thu thap, xir ly va phan tich cac minh chi ng; 
viet bao cao ttr danh gia; be sung, hoan thien bao cao ttr danh gia khi co quan 
quail ly trirc tiep yeu cau; cong be bac ca.() ttr danh gia; luu tit co ser dir lieu ye 
ttr danh gia cua nha truong; 
c) Dugc de ngh1 hieu trueeng,thue chuyen gia tu van ginp hei dong trien 
khai hr danh 	Chuyen gia tu van co hieu biet sau ye danh gia chat lugng va 
cac ky thuat to danh 
Muc 2 
DANH GIA NGOAI 
Dieu 26. H4 so' &Aug 14T danh gia ngoai 
1. Cong van clang ky danh gia ngoai, trong do có neu ro nguyen vong 
danh gia ngoai truOng trung hoc,  de dugc cong nhan dat kiem dinh chat lugng 
gido duc hoac cong nhan dat chuan quoc gia hoac dong tiled cong nhan dat kiem 
dinh chat lugng gido dye va cong nhan dat chuan quoc gia. 
2. Bac) cao to danh gia: 02 (hai) ban. 
Dieu 27. Tiep nh4n, kiem tra ho so' (Tang 147 danh gia ngoai 
1. Phong gido chic va dao tao có trach nhiem: 
a) Tiep nhan, kiem tra ho so clang ky danh gia ngoai cua trueng trung hoc 
tren dia ban ththic pham vi quan va thong tin cho truamg trung h9c biet hO so 
dugc chap nhan hoac yeu cau tiep tuc hoan thien; 
b) Giri he so (Tang ky danh gia ngodi cua trung trung h9c da dugc chap 
nhan ye se( gido chic va dao tao. 
2. SO gido chic va dao tao có trach nhiem: 
a) Tiep nhan, kiem tra he so clang ky danh gia ngoai tit cac phong gido 
dgc va dao tao, thong tin cho phong gido chic va dao taco bit h o 	 so dugc chap 
nhan de danh gia ngoai hoac yeu cau tiep ttic hoan thien; 
b) Tiep nhan, kiem tra ho so clang ky danh gia ngoai tir cac truOng trung 
h9c tren dia ban thuOc pham vi quail ly va thong tin cho truerng trung hoc Net ho 
so' dugc chap nhan de danh gia ngodi hoac yeu cau tiep tgc hoan thien; 
c) Thgc hien viec thanh lap doan danh gia ngoai hoac trinh Chi" tich 1:5y ban 
nhan clan tinh, thanh , truc thuOc Trung trang (sau day goi tat la cap tinh) thanh 
lap doan danh gia ngoai theo quy dinh tai Dieu 29, Dieu 30 va trien khai cac btrac 
trong quy trinh danh gia ngodi dugc quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3, 4 va 5 Dieu 28 19 
cna Quy dinh nay trong tiled han 03 thang k'e -Ur ngay thong tin cho phong gido duc 
va dao tao hok truang trung hoc biet ho so da dugc chap nhan de danh gia ngodi. 
Dieu 28. Quy trinh danh gia ngoai 
Quy trinh danh gia ngodi truang trung hoc Om cac bugc sau: 
1. Nghien cuu hO so danh gia. 
2. Khdo sat so bO tai truang trung hoc. 
3. Khao sat chinh thirc tai truang trung h9c. 
4. Du thao bao cao danh gia ngodi. 
5. Lay 3'T kiL phan hOi cua truang trung hoc ye du thao bao cao danh 
gia ngodi. 
6. Hoan thien bac) cao danh gia ngodi. 
Dieu 29. Thanh 14p dual' danh gia ngoai 
, 1. Trong truang hop truang trung hoc de nghi cong nhan dat kiem dinh 
chat luong gido duc, Giant &lac so gido duc va dao tao quyet dinh thanh lap doan 
danh gia ngoai gom cac thanh vien trong nganh Gido duc. Doan danh gia ngodi 
c6 tix 05 (nam) den 07 (bay) thanh vien, bao 
a) Trung doan la lanh dao so gido duc va dao tao; hoac truang phong, 
pho truang phong cac ph6ng chdc nang cua se( gido duc va dao tao; hok truang 
phong, pho truck- 1g phong gido duc va dao tao; hoac truang khoa, ph6 truang cua 
co kr gido due c6 ciao tao giao vien trung hoc thuOc tinh, thanh pho true thuOc 
Trung cong; hok hieu truang truang trung hoc tuong ung vai truang trung hoc 
dirge danh gia ngoai; 
b) Thu 1c)'7 la lanh dao hok chuyen vien cac phong chile nang cua sa giao 
duc va dao tao, phong gido dtxc va dao tao; hok dai dien cOng doan nganh Gido 
duc; hok truang khoa, ph6 truang khoa, giang vien cua co see gido due c6 dao 
tao gido vien trung hoc thuOc tinh, thanh phO true thuOc Trung uong; hoac hieu 
truang, pho hieu truang, to truang to chuyen mon truang trung hoc Wong (mg 
\Teri triton trung h9c dugc danh gia ngodi; 
c) Cac thanh vien con lai la dai dien ding doan nganh Gido duc; nhang 
ngugi da hok Bang la: lanh dao, chuyen vien cac phong chirc nang cna se( gido 
due va dao tao, phong gido duc va dao tao; khoa, ph6 truang khoa, giang vien 
dm co kr gido dye c6 dao tao gido vien trung hoc thuOc tinh, thanh phO true 
thuOc Trung ucmg; hieu truang, pho hieu truang, gido vien throng trung h9c 
tuong (mg vgi truang trung h9c du?c danh gia ngodi. 
2. Trong truang hop truang trung h9c de nghi cong nhan dat chuan quOc 
gia hok &Ong thed,de nghi cong nhan dal kiem dinh chat luong gido dtic va cong 
nhan dat chuan quOc gia, Chu tich Uy ban nhan dan tinh cap tinh hok Giam dOc 20 
se( gido dpc va dao tax) dugc uy quYen quyet dinh thanh lap doan danh gia ngoai. 
Doan danh gia ngodi c6 it nhat 07 (bay) thanh vien, bao 
a) Trung doan la lanh dao see gido dpc va dao tao; hoac truOng phong, 
ph6 trung ph6ng cac ph6ng chirc nang cua se( giao dpc va dao tao; hoac truong 
phong, pho trugng ph6ng gido dpc va dao tao; 
b) Thu 1(3"/ la lanh dao, chuyen vien cac phong chirc Wang dm se( gido dpc 
va dao tao; hoac lanh dao, chuyen vien phong gido dgc va dao tao; hoac hieu 
truang, pho hieu truong, to truemg to chuyen mon trugng trung hoc Wang Ung 
vai trung trung hgc dugc danh gia ngodi; 
c) Cac thanh vien khac la dai dien mot se') sg, ban, nganh c6 lien quan; dai 
dien cong doan nganh Gido dpc; nhising ngugi da hoac dang là lanh dao, chuyen 
vien cac phong chic Wang cua se( gido dpc va dao tao, phong gido dpc va dao 
tao; trung khoa, pho trueing khoa, giang vien cua ca ser gido dpc c6 dao tao 
gide, vien trung hoc thuOc tinh, thanh pho true thuOc Trung uong; hieu truemg, 
ph6 hieu truemg, gido vien truemg trung hoc tuang irng voi truemg trung hoc 
dugc danh gia ngodi. 
Dieu 30. Tien chuAn ciia cac thanh vien doan danh gia ngoai 
1. DOi \Tei cac thanh vien da hoac dang cong tac trong nganh Gido dpc: 
chua timg lam viec tai trung trung hoc dugc danh gia ngoai; c6 it nhat 05 nam 
cong tac trong nganh Gide, duc; da hoan thanh chuang trinh tap huan ye danh gia 
ngoai do BO Giao dpc va Dao tao to chirc va dugc 1)6 sung, cap nhat kien thirc, 
1(5/ nang, nghiep vu lien quan. 
2. DOi vgi cac thanh vien thuOc cac sa, ban, nganh c6 lien quan: dang pho 
trach lIhh vgc cong tac lien quan den gide, dpc. 
Dieu 31. Nhiein vu ciia doan danh gia ngoai 
1. Doan danh gia ngoai c6 nhiem vu khao sat, danh gia de xac dinh mire 
dat tieu chuan danh gia trung trung hgc theo quy dinh dm BO Gido dpc va Dao 
tao; to van, khuyen nghi cac bien phap dam bao va nang cao chat lugng gido dpc 
nha true/1g; de ngh1 cong nhan hoac,khong cong nhan nha trugng dat kiem dinh 
chat lugng gido dpc va dat chuan quoc gia. 
2. Truang doan diesu hanh cac hoat dOng cua doan danh gia ngoai theo 
quy trinh danh gia ngoai. 
3. Thu 1(3'T va cac thanh vien con lai thgc hien nhiem vu do tnramg doan 
phan cong va, chiu trach nhiem ve cong viec dugc giao. 
4. Doan danh gia ngodi giix bi mat cac thong tin lien quan den not dung 
cong viec va ket qua danh gia truac khi thong bao ket qua danh gia ngoai cho 
trugng trung hoc. 
Dieu 32. Che do dm cac thanh vien doan danh gia ngoai 21 
Thanh vien doan danh gia ngoai dugc huang cac the do theo quy dinh 
hien hanh. 
Dieu 33. Thong ban ket qui danh gia ngoai 
1. 
Sau khi thOng nhat trong doan danh gia ngoai, doan danh gia ngoai giri 
dg thao bao cao danh gia ngoai cho truang trung hoc de lay Yr kien phan hal. 
2. 
Trong thai han 10 ngay lam viec, ke to ngay nhan ducic du thao bac) 
cao danh gia ngodi, truang trung hoc có tech nhiem giri ding van cho doan danh 
gia ngoai neu r8 y kien nhat tri hoac kh8ng nhat tri ved ban dv thao bao cao danh 
gia ngoai; truang hop khong nhat tri v&i dv thao bac, cao danh gia ngoai phai 
neu ro lY do. 
Trong tiled han 10 ngay lam viec, ke tir ngay nhan dirge y kien phan 118i 
cna truang trung hoc, doan danh gia ngoai phai thong bao bang van ban cho 
truang trung h9c biet nhang y kien tiep thu hoac bac) luu, truang hop bao luu Y 
kien phai neu ra ly do. Trong thai han 10 ngay lam viec,tiep,theo, ke tir ngay có 
van ban thong 	
cho truang trung hoc N& nhimg kien tiep thu hoac bac) km, 
doan danh gia ngoai hoan thien bac) can danh gia ngoai, giri den so' giao dvc va 
ciao tao va truang trung hgc. 
3. 
Truang hop qua tiled han 10 ngay lam viec, ke tir ngay nhan doge du 
thao bac) cao danh gia ngoai, truang trung hoc khong coy kien phan hoi thi xem 
nhu da 'Jong y veri du thao bao ea() danh gia ngoai. Trong thai han 10 ngay lam 
viec tiep theo, doan danh gia ngoai hoan thien bac) cao danh gia ngoai, giri den 
so• gido dvc va dal) tao va truang trung h9c. 
Chtro'ng IV 
CONG NHAN VA CAP CHUNG NHAN 
TRVONG DAT MEM DINH CHAT LUVNG GIAO DUC 
Dieu 34. COng nh4n trtromg (14t kiem dinh chit lucyng gin() duc 
1. Dieu kien cong nhan truang dat kiem dinh chit luong glair) dvc: 
a) Co it nhat mot khoa hoc sinh da hoan thanh Chuang trinh trung h9c; 
b) Co ket qua danh gia ngoai dal tir Mix 1 tra len theo quy dinh tai khoan 
1 Dieu 6 cna Quy dinh nay. 
2. Cap d8 cong nhan: 
a) 
Cap (18 1: Truang dugc danh gia dat Mac 1 theo quy dinh tai khoan 1 
Dieu 6 cna Quy dinh nay; 
b) Cap d'9 
2: Truang dugc danh gia dat Mix 2 theo quy dinh tai khoan 1 
Dieu 6 oda Quy dinh nay; 
c) 
Cap do 3: Truang dugc danh gia dat Mk 3 theo quy dinh tai khoan 1 
Dieu 6 cia 'n Quy dinh nay; 22 
d) Cap de 4: Truemg dugc danh gia dat Mire 4 theo quy dinh tai khoan 1 
Dieu 6 dm Quy dinh nay. 
Dieu 35. Cap Ch'ing nh4n trung dat kiem dinh chAt lugng giao dyc 
va cong btf, ket qua ki'em dinh chAt lugng giao disc 
1. Trong thai han 20 ngay lam viec ke tir ngay nhan dugc bac) cao cga 
Joan danh gia ngoai, Giam doe sa gido dpc va dao tao ra quyet dinh cap Chimg 
nhan truang dat kiem dinh chat lugng gido dgc theo cap de truemg trung hoc dat 
dugc (Mau Chimg nhan theo Phu lgc I). 
2. Chung nhan truong dat kiem dinh chat lugng gido dgc c6 gia tri 05 
nam. It nhat 05 thang tnrgc thai han het gia tri cua Chimg nhan truemg dat kiem 
dinh chat lugng gido dgc, truing trung hoc phai thgc hien xong quy trinh tg 
danh gia theo quy dinh tai Dieu 23 va dang 1(3'T danh gia ngodi theo quy dinh tai 
Dieu 26 cua Quy dinh nay de dugc cong nhan lai. Viec cong nhan lai thuc hien 
theo quy dinh tai Dieu 34 cga Quy dinh nay. 
, 	
3. Ket qua kiem dinh chat lugng giao dgc cga truing trung hoc dugc cong 
bo cong khai tren trang thong tin dien tir cua see gido dgc va dao tao. 
Dieu 36. Thu htli Ch'ing nh4n truo'ng dat kiem dinh chAt lugng 
giao disc 
1. Truong hgp Chimg nhan truemg dat kiem dinh chat lugng giao dgc con 
thai han ma truing trung,  hgc khong con dap irng cac tieu chuan danh gia thi 
Chiang nhan truing dat kiem dinh chat lugng gido dgc bi thu 
2. Trong tiled han 20 ngdy lam viec, ke tir ngay c6 ket luan cua so gido 
dgc va dao tao ye viec truemg trung hoc khong con dap 'Mg cac tieu chuan danh 
gia truemg trung hoc, Giam dOc so gido duc va dao tao ra quyet dinh thu hoi 
Chimg nhan truing dart kiem dinh chat lugng gido dgc. 
3. Quyet dinh thu hei Chimg nhan truing dat kiem dinh chat lugng gido 
dgc cUa truing trung hoc dugc cling bo cong khai tren trang thong tin dien tir 
dm so' gido dgc va dao tao. 
Chuang V 
CONG NHAN VA CAP BANG 
CONG NHAN TRUbNG DAT CHUAN QUOC GIA 
Dieu 37. Ging nhlan trublig dat chuAn quik gia 
1. Dieu kien cong nhan: 
Truing trung hoc dugc cong nhan dat chuan quOc gia khi dap fing quy 
dinh tai diem a khoan 1 Dieu 34 va c6 ket qua danh gia ngoai dat tir Mire 2 tre( 
len theo quy dinh tai khoan 1 Dieu 6 dm Quy dinh nay. 
2. Mix de cong nhan: 23 
, a) Mirc do 1: Truemg dugc danh gia dat Mix 2 theo quy dinh tai khoan 1 
Dieu 6 cila Quy dinh nay; 
b) Mirc dO 2: Tnrang dugc danh gia dat Mirc 3 tree len theo quy dinh tai 
khoan 1 Dieu 6 dm Quy dinh nay. 
Dieu 38. CAp Bang cong nh4n trtro.ng trung h9c d9t chuAn quolc gia 
1. Trong tiled han 20 ngdy lam viec, ke tir ngdy nhan dugc bao cao cda 
doan danh gia ngodi, Giam doc sa gido due va dao tao de nghi Chu tich Uy ban 
nhan dan cap tinh ra quyet dinh cap Bang cong nhan truang dat chuan quoc gia 
cho truang trung hgc (Mau Bang cong nhan theo Phu luc II). 
2. Bang cong than truang dat chuan qu6c,gia c6 gia tri 05 nam. Trong 
truang hgp c6 nhu cau dugc cong nhan lai, it nhat 05 thang tnrac thi han het 
gia tri cda Bang cong nhan truang dat chuan quoc gia, truang trung hoc phai 
thgc hien xong quy trinh ter danh gia theo quy dinh tai Dieu 23 va clang 1(3'T danh 
gia ngoai theo quy dinh tai Dieu 26 cila Quy dinh nay de dugc cong nhan lai. 
Viec cong nhan lai thvc hien theo quy dinh tai Dieu 37 cUa Quy dinh nay. 
3. Ket qua truang trung h9c dugc cong nhan dat chuan qu6c gia dugc 
cong bo cong khai tren trang thong tin dien tir cila sa gido duc va dao tao. 
Dieu 39. Thu hOi BAng cong nh4n tru*ng chat chuAn guile gia 
1. Throng hgp Bang cong nhan truang dat chuan quoc gia con thai han 
ma twang trung hoc khOng con dap Ung cac tieu chuan theo,  quy ,dinh tai 
Chuang II 	Quy dinh nay thi Bang cong nhan tnrang dat chuan quoc gia bi 
thu 
2. Trong thai han 20 ngay lam viec, ke tir khi c6 ke . t Juan cua see gido due 
va dao tao ve viec truang trung hgc,khong con dap Ung cac tieu chuan danh gia, 
Giam doc see gido duc va dao tao de nghi Chu tich Uy ban nhan dan cap tinh ra 
quyet dinh thu hoi Bang cong nhan throng dat chuan quoc gia. 
3. Quyet dinh thu hoi Bang cong nhan trtrang dat chuan qu6c gia doi v6i 
truang trung h9c doge cong bo cong khai tren trang thong tin dien tir ciia see gido 
duc va dao tao. 
Chuang VI 
TO CHUV THVC HIEN 
Dieu 40. Dieu khoin chuyen tiep va cong nh9'n ttrong throng 
1. Cae truang trung hoc dang thuc hien &nil gia, cong nhan dat chuan quoc 
gia theo Thong tu so 47/2012/TT-BGDDT ngdy 07 thong 12 nam 2012 cilia BO 
truang BO Gido duc va Dao tao ban hanh Quy the cong nhan truang trung h9c co 
truang trung hoc pho thong va truang pho thong c6 nhieu cap h9c dat chuan 
qu6c gia (Thong tu so 47/2012/TT-BGDDT) thi dugc thgc hien tiep quy trinh 24 
kiem tra, tham dinh va cap Jiang cong nhan truang dat chuan quoc gia theo quy 
dinh hien hanh trong giai ,dogn chuyen tiep cho den het,  ngdy 31 thang 12 nam 
2018. Trong do, viec to kiem tra va de nghi tham dinh ket qua chi thvc hien cho 
den thai diem Thong to nay c6 hieu hit thi hanh. 
2. Cac truang trung hoc dang thvc hien danh gia, cong nhan dat tieu 
chuan chat lugng gido dpc theo Thong tu so 42/2012/TT-BGDDT ngdy 23 thang 
11 nam 2012 cila BO truang Be Gido dgc va Dao tao Quy dinh ve tieu chuan 
danh gia chat lugng gido dgc va quy trinh, chu ky kiem dinh chat lugng giao dgc 
co sa gido dgc pho thong, co so gido dgc thuang xuyen (Thong tu so 
42/2012/TT-BGDDT) thi dugc thvc hien tiep quy trinh kiem Binh chat lugng 
gido dgc theo quy dinh hien hanh trong giai doan chuyen tiep cho den het ngay 
31 thang 12 nam 2018. Trong do, viec to danh gia va clang 1(3'7 danh gia ngodi chi 
thgc hien cho den thai diem Thong to nay có hieu lire thi hanh. 
3. Cac truang trung hoc da" dugc cong nhan dat chuan quoc gia theo 
Thong tu so 47/2012/TT-BGDDT Wang duong truang dat chuan quOc gia Mire 
dO 2 cga Quy dinh nay. 
4. Cac truang trung hoc dat kiem dinh chat lugng giao dgc Cap do 1, Cap de 
2 va Cap do 3 theo Thong tu so 42/2012/TT-BGDDT tuong duong truang dat kiem 
dinh chat lugng gido dgc Cap do 1, Cap do 2 va Cap do 3 cga Quy dinh nay. 
Dieu 41. Trach nhiem ciia giao dip va dao tao 
1. Tham muu Uy ban nhan dan cap tinh lap ke hoach kiem dinh chat 
lucmg gido dgc; lap ke hoach, quy hoach xay dung truang trung h9c dat chuan 
quoc gia; huang dan, chi dao, giam sat, kiem tra cac phOng gido dgc va dao tao, 
cac true/1g trung hoc true thuac trien khai cong the kiem dinh chat lugng gido 
dgc va xay dung truang trung hoc dat chuan quoc gia theo quy dinh. 
2. To chirc tap huan chuyen mon, nghiep vg cho cac don vi, ca nhan 
thvc hien cong tac kiem dinh chat lugng gido dgc va xay dung truang dat 
chuan quoc gia. 
, 3. Giam sat, chi dao cac truang trung h9c true thuOc thvc hien ke hoach 
cai tin chat lugng de khong ngirng duy tri va nang cao chat luemg. 
4. Wang nam to chdc so ket, tang ket ve cong tac kiem dinh chat lugng 
gido dgc va xay Ong truang dat chuan quoc gia; bac) cao ket qua vgi Uy ban 
nhan dan cap tinh, BO Gido due va Dao tao de dugc hi/Ong dan, chi dao, kiem 
tra, thank tra. 
Dieu 42. Trach nhiem ciia pining giao dip va dao tao 
1. Tham muu Uy ban nhan dan cap huyen lap ke hoach kiem dinh chat 
lugng gido dgc; lap ke hoach xay dung, dau,tu cho cac truang trung hoc tren dia 
ban thuOc pham vi quan 13'T de dat chuan quoc gia; huang dan, chi dao, giam sat, KT. BO  TRUONG 
tY TRIIONG 
guyen Him DO 
25 
kiem tra cac cac truing trung h9c trgc thu8c trian khai cong tac kiem dinh chat 
lugng giao dpc va xay dung truemg dat chuan quoc gia then quy dinh cAa 138 
Gido dpc va Dao tao. 
2. Giam sat, chi dao cac truang trung h9c, tmemg tiau hoc trAc thu8c (nau 
co) thgc hien ke hoach cai tian chit luting de khong ngimg duy tri va nang cao 
chdt lugng. 
3. Hang nam -Co chuc so kat, tong kat va cong tac kiem dinh chdt luting 
giao duc va xay dung truerng dat chudn quoc gia; bao cao ket qua veri Uy ban 
nhan dan cap huyan, so' giao dgc va dao tao de dugc huong dan, chi dao, kiem 
tra, thanh tra. 
Dieu 43. Trach nh*n au triton trung h9c 
1. Tham muu cap Ay dang, chinh quyen lap ke hoach xay Ong va phat 
trial phan dau tirng giai doan truong dat kiem dinh chat lugng giao duc, dat chuan 
quoc gia. 
2. T6 chirc to danh gia, dang 14 danh gia ngoai; de ngh1 cap co thdm 
quyen ding nhan truemg dat kiem dinh chat lugng giao duc va cong nhan trueng 
dat chuan quoc gia khi xet thdy dam bao cac tieu chuan danh gia truemg trung 
hgc tai Quy dinh nay. 
3. Can cu ket qua danh gia ngoai, ba sung, hoan thien bao cao to danh gia; 
thgc hien ke hoach cai flan chat lugng trong bao cao to danh gia, cac khuyen 
nghi cfia doan danh gia ngoai va chi dao dm co quan quan 13'r. Hang nam, bao 
cao kat qua thgc hien cai flan chat lugng doi voi co quan quan 13'T giao dgc trgc 
tie') de dugc huong ddn, chi dao, kiem tra va giam sat. 
4. Chun bi day du h6sa, &I' lieu lien quan dan cac hoat d8ng cila nha 
truomg, cac dieu kin can thiet khac de phpc vu cong tac danh gia ngoai; phan 
hoi 3'T kian va dg thao bao cao danh gia ngoai dAng thai han. 
5. Duy tri, phat huy kat qua kiem dinh chat lugng giao duc, kat qua xay di,mg 
truong (tat chuan quoc gia de khong ngimg nang cao va cai tien chat lirgrig./. U 
• 
A 
0 
4 
C.7 
c.. 
4 
0. 
.!t 
4 ).- 0  
H H  H 
w• "et C) 
•0 	"t 
-tt -0C.) 	Ca 1 1-1 	 .1 
: .0 = ''c
> 	
4 
"e* 
,D , 	
4 
i .i. c..) 4 ▪  " 
Z = J. 
= © 
U Pt:a] 
'';:, 	
0 	 .,7 
• <C ^ 
<et. 	 'tt • C..) 
1J = 
O . 
C° 	 1 , _ (i - 
: 
oz 
	 t 
4 	c l  i 
C. 	 J:4 	H 
C.) 
4 
-tc• 
4 
A 
..7 
• 
A 
C.) 
-(71 
V 
E 
c) 
71- , 
z 
O 
	 10. 	4 	 
•• 
((t 
an 
 

Nguồn tin: Trường THCS Phương Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 80 | lượt tải:30
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây