V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2018 - 2019

Thứ ba - 18/09/2018 04:59
Thực hiện Công văn số 3854/SGDĐT- CTTT ngày 14/9/2018 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2018 – 2019; Phòng GDĐT hướng dẫn các trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị công tác học sinh( HS), hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2018 – 2019 như sau:
UBND HUYỆN THANH OAI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
 

             Số:  469  /PGDĐT-CTTT
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học
năm học 2018 - 2019
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 

       Thanh Oai, ngày  17  tháng 9 năm 2018
 
            Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
                   trong toàn huyện.
 
Thực hiện Công văn số 3854/SGDĐT- CTTT ngày 14/9/2018 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2018 – 2019;            Phòng GDĐT hướng dẫn các trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị công tác học sinh( HS), hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2018 – 2019 như sau:  
A. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội và Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Thực hiện nghiêm túc bộ Quy tắc ứng xử do UBND Thành phố ban hành theo Quyết định số 522/QĐ-UBND, ngày 25/01/2017.
          2. Triển khai có hiệu quả các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ GDĐT, UBND Thành phố, thực hiện nghiêm nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.
Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ HS trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động hướng nghiệp, hỗ trợ HS khởi nghiệp. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với HS theo qui định của pháp luật.
Tăng cường giáo dục toàn diện; giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội cho HS. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhà trường.
3. Tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường; Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2018 - 2020;
4. Tăng cường công tác an ninh, an toàn trường học, giáo dục pháp luật trong đó chú trọng công tác phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ và đuối nước cho học sinh; đảm bảo trật tự ATGT, nhằm giảm ùn tắc trước cổng trường, hạn chế tối đa tai nạn giao thông và vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong HS. Tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác HSSV, tư vấn tâm lý, tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường. Triển khai nội dung, chương trình giáo dục thể chất, tổ chức các hoạt động thể thao cho học sinh, cán bộ, giáo viên toàn ngành năm học 2018-2019.
5. Triển khai hiệu quả Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013 - 2020”; các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố về hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014 - 2020.
6. Thực hiện hiệu quả Quyết định số 1611/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển GDTC và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.
          7. Củng cố, kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh đối với HS. Tích cực triển khai công tác bảo hiểm y tế trong HS phấn đấu 100% số HS tham gia bảo hiểm y tế. Quan tâm cơ sở vật chất phục vụ công tác bán trú cho học sinh bảo đảm an toàn khi học sinh nghỉ trưa tại trường; Các cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể, căng tin trường học phải rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, hồ sơ pháp lý…đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hàng ngày tổng vệ sinh bếp ăn, nhà ăn, căng tin trước khi tổ chức phục vụ học sinh, giáo viên không để xảy ra sự cố an toàn thực phẩm trong nhà trường.
B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống
1. Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/03/2017 của Bộ GDĐT). Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, vận dụng cụ thể vào từng đơn vị trường học; Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) tới nhà giáo, học sinh để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.
Hướng dẫn cán bộ, nhà giáo và HS tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần VI - 2019 (Trang web Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn); sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống” dành cho học sinh phổ thông trong hoạt động dạy, học và giáo dục ngoài giờ lên lớp.
2. Thực hiện Chương trình công tác phối hợp giữa Sở GDĐT và Thành Đoàn năm học 2018-2019; Phòng GDĐT xây dựng chương trình phối hợp với huyện Đoàn; Các cơ sở giáo dục thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giáo viên - Tổng phụ trách Đội. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong HS theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (Khoá VIII) về "Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học.
  3. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 10108/KH-SGDĐT ngày 11/11/2013 của Sở GDĐT về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020;  Kế hoạch số 9371/KH- SGDĐT ngày 24/11/2011 của Sở GDĐT Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2011 – 2020; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 79 /KH-PGDĐT ngày 07/02/2018 của Phòng GDĐT về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Thanh Oai giai đoạn 2011 – 2020;  
4. Thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông. Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 28/9/2016 của UBND Thành phố; Kế hoạch số 4001/KH-SGDĐT ngày 25/10/2016 của Sở GDĐT về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 – 2020.
Kế hoạch số 599 / KH- PGD&ĐT ngày 4/11/2016 của  Phòng GD&ĐT về  tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020.
- Tiếp tục thực hiện Công văn số 679/PGD&ĐT ngày 07/12/2017 về việc hướng dẫn thực hiện Công tác Tư vấn tâm lý cho học sinh trong các trường Tiểu học, THCS.
- Thực hiện công văn số 344/SGDĐT-CTTT, ngày 15/02/2017 của Sở GDĐT về đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học, các cơ sở giáo dục xây dựng và thực hành qui tắc ứng xử văn hóa đối với cán bộ, nhà giáo và HSSV, tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.
5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong các nhà trường, tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, sáng tạo thẩm mỹ như văn học, âm nhạc, hội họa, sân khấu, điện ảnh và các lĩnh vực nghệ thuật khác. Tham gia Hội thi giai điệu tuổi hồng các cấp năm học 2018 – 2019.
6. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, HS (Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Kế hoạch số 585/KH-SGDĐT ngày 28/02/2018 của Sở GDĐT về thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống xâm hại bạo lực học đường.
7. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành Giáo dục đối với HS; đặc biệt là tổ chức tuyên truyền, thông tin đúng, đầy đủ đến HS về Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; Thông tin về mục đích, ý nghĩa, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc thảo luận, tiếp thu ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Quan tâm hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, việc chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương.
          8. Tiếp tục triển khai Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013 - 2020” theo Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014 của Bộ GDĐT.
          II. Công tác học sinh
1. Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp 505/QCPH/SGDĐT-CATP ngày 27/02/2017 giữa Sở GDĐT và Công an Thành phố về công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học trên địa bàn thành phố;
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thanh Oai; Kế hoạch số 232/KH-BCĐ ngày 29/6/2017 của Ban chỉ đạo ANTT,  ATTH về thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thanh Oai;
Tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống âm mưu kích động, lôi kéo HS tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Chủ động đề xuất và thực hiện các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục  an toàn, lành mạnh, thân thiện phòng chống bạo lực, học đường. Phối hợp với Công an huyện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh tiểu học, THCS;
2. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở về giáo dục ATGT trong năm học 2018 – 2019 và những năm tiếp theo. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ATGT nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 188/KH-PGDĐT ngày 7/4/3016 của Phòng GDĐT về tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, ATGT trong ngành Giáo dục huyện Thanh Oai, giai đoạn 2016-2020 và báo cáo kết quả xử lý đúng thời hạn quy định.
3. Triển khai thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với HS giai đoạn 2016-2020. Tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng chống tội phạm, Chương trình quốc gia phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm  giai đoạn 2016-2020. Thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma tuý trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Tổ chức các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý ngày 26/6/2019.
          4. Các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc về đồng phục của học sinh theo Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014; Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 và các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.
5. Triển khai các hoạt động giáo dục pháp luật, hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021" của Bộ GDĐT.  Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các nhà trường.
6.Triển khai thực hiện các quy định trong Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/05/2016 về việc hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.  Tăng cường việc chăm sóc sức khỏe trẻ em theo Luật trẻ em; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
7.  Tăng cường kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, tạo môi trường để HS tự rèn luyện, phấn đấu. Duy trì việc hát Quốc ca trong Lễ chào cờ. Tổ chức cho HS hát Quốc ca với tinh thần, cảm xúc tự hào, tự tôn dân tộc; hát Quốc ca trên nền nhạc không lời, sử dụng đúng nhạc Quốc ca (đĩa nhạc đã được Ban Tuyên giáo Thành ủy phát hành). Phân công HS trực tiếp tham gia trực nhật lớp hàng ngày, lao động làm đẹp cảnh quan khuôn viên nhà trường, nhà vệ sinh... thường xuyên trong năm học.
8. Tăng cường công tác tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống cho HS (theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa). Xây dựng kế hoạch của đơn vị về công tác giáo dục kỹ năng sống trong các cấp học trên địa bàn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS. Các cơ sở giáo dục, đào tạo nghiên cứu lựa chọn các nội dung giáo dục kỹ năng sống phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi, tập trung vào một số kỹ năng cần thiết như: kỹ năng ứng phó với tình huống nguy hiểm, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng học tập hiệu quả, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm...
III. Công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học
1. Tiếp tục thực hiện các văn bản về công tác giáo dục thể chất (GDTC) và thể thao trường học của Bộ GDĐT và Sở chỉ đạo. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý công tác GDTC; Thực hiện chương trình môn học GDTC đảm bảo đủ thời lượng, phù hợp về nội dung, hình thức. Đổi mới phương pháp dạy học. Duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ thể thao trong nhà trường; Tạo điều kiện cho HS, cán bộ, giáo viên được tham gia tập luyện và thi đấu các giải thể thao của thành phố, khu vực và toàn quốc. Đẩy mạnh chống tiêu cực trong các cuộc thi TDTT nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác tổ chức thi đấu, thực hiện đúng theo Điều lệ giải.
2. Các nhà trường tiếp tục triển khai tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền và hô các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể cho học sinh theo hướng dẫn của Sở. Tổ chức các lớp tập huấn phương pháp dạy bơi, cứu đuối, phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh ở cấp Tiểu học và THCS.
Các  nhà trường chủ động báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao, đưa môn bơi vào dạy trong trường học; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, quản lý và hướng dẫn học sinh tham gia các lớp học bơi trong giờ học thể dục chính khóa, ngoài giờ lên lớp trong năm học và dịp hè.
3. Tăng cường đầu tư kinh phí, xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo tốt việc tập luyện thể dục, thể thao (bể bơi, nhà tập đa năng, trang thiết bị...).
  4. Tích cực tổ chức và tham gia các sự kiện thể dục, thể thao của học sinh trong năm học 2018 - 2019, cụ thể:
 4.1. Các hoạt động thể thao cơ sở
          - Triển khai tổ chức thi các môn thể thao cấp trường, cấp huyện và thành lập đội tuyển tham gia cấp Thành phố.
- Tổ chức các đội tuyển tham gia Giải thi đấu thể thao học sinh phổ thông Thành phố trong năm học 2018 – 2019 (Điều lệ các môn thi đấu thể thao sẽ ban hành sau). Số môn thi quy định tham dự thi đấu cấp Thành phố gồm 12 môn: Bóng đá; Bóng rổ; Bóng bàn; Điền kinh; Vovinam; Taekwondo; Pencak Silat; Cầu lông; Cờ vua; Bơi lội; Đá cầu; Thể dục (Aerobic).
- Tổ chức các đội tuyển tham gia Giải thi đấu thể thao học sinh Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, từ 8 môn trở lên;         
4.2. Các hoạt động thể thao toàn quốc của ngành Giáo dục
- Tham dự giải Bóng đá học sinh tiểu học và THCS Cúp Millo 2019;
- Giải Vovinam học sinh toàn quốc lần thứ III năm 2019;
- Giải Bơi Thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc năm 2019;
- Giải Điền kinh học sinh toàn quốc năm 2019;
IV. Công tác Y tế trường học và giáo dục bảo vệ môi trường
1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học, tập trung vào các nội dung sau:
- Kiện toàn Ban chăm sóc sức khỏe học sinh, xây dựng kế hoạch, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu, bố trí nhân lực (phấn đấu đạt chuẩn trình độ y sỹ trung cấp), kinh phí và tổ chức thực hiện các hoạt động y tế trường học tại các cơ sở giáo dục theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế và Bộ GDĐT quy định về công tác y tế trường học; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 17/8/2018 của UBND Thành phố.
          - Thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 993/CTr-BYT-BGDĐT ngày 16/11/2012 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, HSSV trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012-2020; Kế hoạch Liên ngành số 3937KHLN/YT-GDĐT ngày 07/9/2018 của Sở Y tế - Sở GDĐT về triển khai công tác YTTH năm học 2018-2019; Kế hoạch số 3508/KH-SGDĐT ngày 24/8/2018 của Sở GDĐT về  thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” ngành GDĐT; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới”.
          2. Phối hợp với ngành Y tế tại địa phương tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch bệnh trong trường học, chú trọng phòng chống bệnh sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm và các dịch bệnh mới xuất hiện theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế; Bộ GDĐT, UBND Thành phố và của Sở GDĐT; phấn đấu không để xảy ra ổ dịch lớn trong nhà trường.
3. Thực hiện các quy định về an toàn trường học
   - Triển khai thực hiện đúng các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước về ATTP; Kế  hoạch công tác An toàn thực phẩm và tổ chức phòng trào thi đua “An toàn thực phẩm” ngành GDĐT; phấn đấu không để xẩy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học.
- Thực hiện các quy định về công tác an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích đảm bảo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, chủ động phòng ngừa ngộ độc do độc tố tự nhiên ở một số loài cây, hoa trong khuôn viên các cơ sở giáo dục; Thực hiện nghiêm các quy định về cấm bán và hút thuốc lá, xây dựng “Trường học không khói thuốc”, cấm bán và sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong các cơ sở giáo dục phấn đấu học sinh và giáo viên ngành GDĐT không bị ngộ độc rượu.
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong các cơ sở giáo dục, có kế hoạch thống kê, kiểm soát, bảo quản, thu gom và xử lý các hóa chất độc hại nguy hiểm trong các nhà trường đặc biệt các loại hóa chất dùng trong thí nghiệm...;
- Các nhà trường thường xuyên rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, loại bỏ các vật dụng có thể gây tai nạn đối với trẻ em, HS (tường, rào, lan can, cầu thang, bàn ghế, cây xanh có nguy cơ gãy đổ...), tăng cường giáo dục HS kỹ năng phòng, tránh các loại hình tai nạn thương tích trong nhà trường và ngoài cộng đồng.
4. Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức viên chức, người lao động, cha mẹ học sinh và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, ý nghĩa  nhân văn và lợi ích của Đề án Chương trình Sữa học đường đối với tầm vóc và sức khỏe trẻ em; tích cực vận động phụ huynh tham gia đạt tỷ lệ cao nhất và tổ chức triển khai cho trẻ uống sữa tại các trường mầm non, tiểu học đảm bảo an toàn. Duy trì hoạt động đánh giá tình trạng dinh dưỡng học sinh tại trường (cân, đo chiều cao, đánh giá BMI), xây dựng thực đơn bữa ăn bán trú cho học sinh đảm bảo an toàn thực phẩm, cân đối về dinh dưỡng, đa dạng các loại thực phẩm, dễ chế biến, hợp khẩu vị, giá thành hợp lý phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, gia đình và nhà trường; các trường Tiểu học tổ chức bán trú triển khai thực hiện Công văn số 867/SGDĐT-CTTT ngày 30/3/2017 của Sở GDĐT về việc triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” theo Quyết định số 196/QĐ-BGDĐT ngày 16/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cho học sinh, cha mẹ học sinh tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đến cuối năm 2018, đạt tỷ lệ 100% học sinh có thẻ bảo hiểm y tế theo đúng các văn bản hướng dẫn các cấp.
          6. Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; đổi mới công tác giáo dục dân số, giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, phòng, chống HIV/AIDS. Tổ chức các hoạt động truyền thông tại trường học hưởng ứng Ngày nước thế giới (22/3); Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo(7/4); Ngày Sức khỏe Thế Giới (7/4); Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (15/4-15/5); Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày thế giới không thuốc lá (31/5); Ngày môi trường thế giới (5/6); Ngày vệ sinh yêu nước (2/7); Tháng hành động vì trẻ em (từ 1-30/6); Tuần lễ tiêm chủng (9-15/5); ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (1/12) và các sự kiện, hoạt động  khác liên quan đến sức khỏe học sinh.
7. Thực hiện các quy định về hoạt động Chữ Thập đỏ trong trường học theo Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Chương trình phối hợp số 02/CTPH-CTĐ-GDĐT-ĐTN ngày 27/9/2017 giữa thành hội Chữ Thập đỏ; Sở GDĐT và Thành Đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện công tác thanh thiếu niên Chữ thập đỏ giai đoạn 2016-2021.
8. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2016-2020; thực hiện cung cấp đủ nước ăn uống, sinh hoạt; đảm bảo các điều kiện nhà vệ sinh trường học theo Công văn số 3064/SGDĐT-CTTT ngày 23/7/2018 về thực hiện các Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3 và tháng 4 của Chính phủ. Tổ chức kiểm tra chuyên đề vệ sinh trường học.
          9. Tham gia các hội nghị, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học. Xây dựng và phổ biến các mô hình hay về công tác y tế trường học tại đơn vị, tổng hợp và báo cáo về Sở GDĐT để nghiên cứu triển khai và nhân rộng.
10. Các đơn vị trường học rà soát các hoạt động, tự kiểm tra công tác YTTH (theo mẫu) gửi kết quả kèm theo báo cáo công tác YTTH năm học 2018-2019 (theo mẫu) về Ban Chỉ đạo công tác Y tế trường học huyện và các cấp quản lý giáo dục (thời gian theo yêu cầu từng quận huyện): các trường mầm non, tiểu học, THCS báo cáo phòng GDĐT, phòng tổng hợp báo cáo Sở GDĐT; các trường trực thuộc báo cáo Sở GDĐT chậm nhất ngày 30/5/2019.
Phòng GDĐT huyện phối hợp với phòng y tế kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các nhà trường.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các trường học căn cứ hướng dẫn này chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trên tại đơn vị tới từng cán bộ, công chức, giáo viên và HS. Phòng GDĐT sẽ kiểm tra, đánh giá xếp loại thi đua các đơn vị theo những chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ năm học. Tổng hợp báo cáo sơ kết nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học học kỳ I trước ngày 10/01/2019; tổng kết năm học 2018 – 2019 trước ngày 25/5/2019.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn cần phản ánh về Phòng GDĐT qua Bộ phận Chính trị tư tưởng để được tư vấn, giúp đỡ, điện thoại 0243 970998, địa chỉ email:chinhtritutuong.pgdto@gmail.com ./.
 
Nơi nhận:
-    Như trên;
-    Sở GDĐT;                
-    UBND huyện;
-    Ban Tuyên giáo HU;
- Các Phòng: VH&TT,Y tế, GTVT, CA huyện,
Tư pháp, LĐTB&XH, huyện Đoàn, các Phòng, ngành  liên quan;
- Lãnh đạo PGD&ĐT;
- Các Tổ chuyên môn PGD&ĐT;
- Lưu: VT.
 KT. TRƯỞNG PHÒNG
 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
( Đã ký)
 
 
 
 Phạm Trung Anh
 
                                                    
                              
 
 
 

Tác giả bài viết: Đinh Thị Nguyệt

Nguồn tin: Phòng GD và ĐT Thanh Oai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 81 | lượt tải:30
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây