Kế hoạch CNTT trường THCS Phương Trung

Thứ tư - 10/01/2018 03:50
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
PHƯƠNG TRUNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ:    /KHCNTT- PT  
  Phương Trung, ngày 29  tháng 9  năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH
Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2017 - 2018
 
Căn cứ chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018;
Căn cứ công văn số 3174 /SGD&ĐT- VP ngày  22 tháng 9 năm 2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2017– 2018;
Căn cứ công văn số 497 /KH-GD&ĐT ngày  25 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc triển khai ứng dụng CNTT năm học 2017– 2018;
 Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của trường THCS Phương Trung
Trường THCS Phương Trung xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT năm học 2017 – 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích:
Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương thức quản lý, điều hành hệ thống giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT; nâng cao trình độ, kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
2. Yêu cầu:
Các tổ chuyên môn quán triệt và thực hiện đầy đủ các nội dung công tác của năm học, tập trung nguồn lực cho hoạt động ứng dụng CNTT, gắn kết chặt chẽ hoạt động của tất cả giáo viên với ứng dụng CNTT.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1.       Triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 (được phê duyệt theo quyết định số 117/QĐ –TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng chính phủ).
2.       Tập trung xây dựng hệ thống thông tin kết nối liên thông giữa Bộ với các Sở, Phòng GD&ĐT và nhà trường; xây dựng và đưa vào sử dụng thống nhất toàn ngành các cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; triển khai hệ thống phần mềm quản lý trong nhà trường; tăng cường áp dụng phương thức tuyển sinh đầu cấp học qua mạng.
3.       Khai thác website của Ngành GD&ĐT Hà Nội:
Thường xuyên hướng dẫn, phổ biến cho giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website của Ngành tại địa chỉ www.hanoi.edu.vn. Thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận thông tin, văn bản giữa Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và nhà trường qua hệ thống thư điện tử http://mail.hanoiedu.vn.
Tham gia xây dựng các nguồn tài nguyên giáo dục, học liệu điện tử, các thư viện điện tử để chia sẻ dùng chung qua Website của Bộ tại địa chỉ http://edu.net.vn, của ngành giáo dục Hà Nội tại địa chỉ http://daotao.hanoi.edu.vn và Website của Phòng GD&ĐT Thanh Oai. Tải về các phần mềm thông dụng, miễn phí và các học liệu điện tử. Đồng thời huy động giáo viên đóng góp tài nguyên giáo dục vào hệ thống dùng chung.
4.       Các chỉ tiêu chính:
-  Tham gia sử dụng Hệ thống quản lý thông tin giáo dục trực tuyến của ngành trong công tác quản lý điều hành;
- Đảm bảo có ít nhất 6 máy tính phục vụ công tác quản lí và sử lí các nhiệm vụ chung của nhà trường.
- Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng nhằm phổ cập kỹ năng ứng dụng CNTT  cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường có độ tuổi dưới 55 (đối với nam) và dưới 50 (đối với nữ).
- Phát huy tác dụng của website và cổng thông tin điên tử có hiệu quả.
- Thực hiện nghiêm các quy định của Phòng GD&ĐT về chế độ thông tin báo cáo.
III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1.     Tham gia các hoạt động ngày hội CNTT ngành
Tích cực tham gia ngày hội CNTT lần thứ IV dự kiến tổ chức vào tháng 3/2018.
Tổ chức phát động phong trào xây dựng phần mềm, website trong trường học phục vụ công tác quản lý và dạy học, đồ dùng dạy học tự làm có ứng dụng CNTT, hồ sơ bài giảng điện tử e-leaning…
Bồi dưỡng giáo viên, nhân viên kỹ năng ứng dụng CNTT có hiệu quả trong công việc, hưởng ứng cuộc thi kỹ năng CNTT trong giảng dạy và nghiệp vụ.
2.     Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành quản lý giáo dục
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Hệ thống quản lý tuyển sinh trực tuyến, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử
Triển khai ứng dụng phần mềm trực tuyến trong tạo lập, quản lý kế hoạch và lịch công tác trong nhà trường theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung toàn ngành, cụ thể:
- Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ, tại địa chi: http://pc.hanoiedu.vn.
- Cung cấp miễn phí thông báo điểm học tập và rèn luyện qua tin nhắn OTT (Over – The – Top), email và website trường học (hạn chế sử dụng hệ thống nhắn tin SMS thu phí qua điện thoại di động).
          3. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương  pháp dạy và học
          a) Phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh khai thác kho bài giảng E-Learning của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ http:// elearning.moet.edu.vn, của Sở GD&ĐT tại địa chỉ http:// elearning.hanoiedu.vn.
          b) Ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên chủ động tích hợp CNTT vào từng môn học để nâng cao hiệu quả bài giảng, sử dụng phần mềm trình chiếu, kết hợp phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học; hạn chế lạm dụng CNTT trong dạy học hoặc ứng dụng một cách miễn cưỡng.
          c) Tăng cường sử dụng trang “ Trường học kết nối” của Bộ GD&ĐT phục vụ trao đổi chuyên môn đổi mới nội dụng, phương pháp dạy học trong nhà trường.
          d) Tăng cường sử dụng trang Cổng thông tin điện tử của trường và của Phòng giáo dục để kịp thời cập nhật thông tin.
          4. Triển khai hạ tầng và thiết bị CNTT
          Tăng cường đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ cho ứng dụng CNTT và dạy môn tin học một cách hiệu quả và thiết thực.cụ thể:
a)     Hoàn thành nối cáp quang Internet trường học.
b)    Lắp camera các khối lớp học, sân và cổng trường phục vụ công tác quản lí một cách hiệu quả hơn.
c)Trang bị đủ thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành:
Trang bị ít nhất 4bộ máy tính, 04 máy in và 1 máy Webcam. Mỗi tổ bộ môn trong trường các mốt máy tính dùng chung. Trang bị máy tính kết nối mạng Internet trong thư viện để thu hút giáo viên học sinh xuống thư viện khai thác thông tin hướng tới thư viện cũng là nơi học tập, nghiên cứu của học sinh và giáo viên.
   d)Trang thiết bị CNTT phục vụ dạy học. Phòng máy phục vụ dạy học được nối mạng Internet.
    e) Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin bảo vệ bí mật nhà nước đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, Wesbite…). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể các bộ giáo viên và học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị CNTT cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, máy tính cá nhân.
5. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý
Quan tâm nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT tại thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2004 của Bộ thông tin và truyền thông; kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường; kỹ năng sử dụng phần mềm trình chiếu, phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng tương tác, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần  mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học, kỹ năng xây dựng bài giảng E- learning, xây dựng sách giáo khoa điện tử, khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet.
Tăng cường triển khai tập huấn giáo viên và cán bộ quản lý tại địa chỉ http://taphuan.moet.edu.vn;
6.Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở
a)Quán triệt và triển khai Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên và cài đặt phần mềm mã nguồn mở.
b) Nghiên cứu áp dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở Nukeviet trong việc xây dựng và triển khai website.
IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP
1.Kiện toàn đội ngũ phụ trách CNTT trong các đơn vị, trường học
Phân công cán bộ, viên chức phụ trách CNTT trong trường học, mỗi tổ chuyên môn trong trường đều có giáo viên nòng cốt ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Cụ thể: Tổ KHTN: đ/c Nguyễn Thế Anh; tổ KHXH: đ/c Lê Thị Bích Huệ; tổ Văn phòng: đ/c Phạm Thị Thu Hương 
2.           Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo  
3.           Tham gia đưa bài giảng lên trang Website và đăng tin trên cổng thông tin điện tử được đưa vào tiêu chí thi đua của nhà trường
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học về CNTT và triển khai tới các tổ, nhóm chuyên môn, kiểm tra, đánh giá, xếp loại các thành viên theo các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ năm học mà Phòng đã đề ra.
          Các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch năm học về CNTT, đánh giá thi đua cá nhân và tập thể trong năm học trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác của từng lĩnh vực.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- BGH nhà trường;
- Lưu: VP.
HIỆU TRƯỞNG DUYỆT
 
 
 
        Phạm Thị Kim Hoa
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
P.HIỆU TRƯỞNG
 
 
Đinh Thị Nguyệt
 
 

Tác giả bài viết: Đinh Thị Nguyệt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 80 | lượt tải:30
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây